100si

Vpisano: 6.2.2007 14:44:05

Uredba o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije

Vlada RS je na seji 1. februarja na predlog Ministrstva za gospodarstvo izdala Uredbo o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije, ki bo objavljena v Uradnem listu RS.

Uredba je pripravljena na osnovi Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij, s področja državnih pomoči pa upošteva pravila Smernic EK o državni regionalni pomoči 2007-2013 in Uredbo EK o skupinskih izjemah. Podrobneje določa cilje in oblike finančnih spodbud za začetne vhodne tuje neposredne investicije ter pogoje, merila in postopek za dodelitev spodbud.

Cilj dodeljevanja spodbud po tej uredbi je privabljanje tujih investitorjev k investiranju v Slovenijo in posledično k odpiranju novih delovnih mest, predvsem v panogah z višjo dodano vrednostjo, prenosu novih znanj in tehnologi, skladnejšemu regionalnemu razvoju in povezovanju tujih investitorjev s slovenskimi podjetji.

Finančne spodbude se lahko dodelijo tujem investitorjem, ki imajo v slovenskem podjetju, ki je prejemnik spodbude, najmanj 10% neposredni lastniški delež. Pogoji za dodelitev spodbud so v skladu s Smernicami EK o državni regionalni pomoči za 2007–2013.

V uredbi je določeno, da se spodbude dodeljujejo za:
· investicije v predelovalno dejavnost, ki ustvari najmanj 25 novih delovnih mest,
· investicije v storitve, ki se mednarodno tržijo, in ustvarijo najmanj 10 delovnih mest in
· investicije v razvojno raziskovalno dejavnost, ki ustvari najmanj 5 novih delovnih mest.

Uredba omogoča ugodnejšo obravnavo malih in srednjih podjetij kar se tiče samih upravičenih stroškov, višine dovoljenega sofinanciranja upravičenih stroškov in ohranitve investicije ter novih delovnih mest v regiji.

Najnižja vrednost investicije, za katero se dodelijo spodbude, znaša v predelovalni dejavnosti 1 mio EUR, v storitveni ali razvojno-raziskovalni dejavnosti pa 0,5 mio EUR.

Dodeljevanje spodbud se izvaja na osnovi javnega razpisa, ki ga po predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, objavi agencija, pristojna za spodbujanje tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij oz. po posebnem postopku v primeru investicije javnega pomena (22. člen), o čemer odloča posebna tri-članska komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za gospodarstvo. Uredba določa tudi merila za dodelitev spodbud ter opredeljuje tudi način poročanja o dodeljenih spodbudah, njihovi učinkovitosti in izpolnjevanju zastavljenih ciljev.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1485