100si

Vpisano: 15.2.2007 9:44:34

Davčna olajšava za zaposlitev pripravnikov

Pojasnilo DURS, št. 4210-21/2007, 2. 2. 2007


V zvezi s pogoji za uveljavljanje davčne olajšave po prvem odstavku 50. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-1 (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB2) zavezanec sprašuje, ali lahko za DDPO uveljavi davčno olajšavo za zaposlitev pripravnikov, če delodajalec pripravnika najprej zaposli za določen čas pripravništva in nato s tem delavcem sklene pogodbo za nedoločen čas? V zvezi s tem zavezanec navaja, da olajšava ne more zaživeti, saj pripravnikov po ZDR ni mogoče zaposliti za nedoločen čas, ampak zgolj za čas pripravništva, tako da po poteku pripravništva delodajalec sklene novo pogodbo za določen ali nedoločen čas ali pa pogodbe sploh ne sklene.


ZDDPO-1 v prvem odstavku 50. člena kot osnovni pogoj za uveljavljanje olajšave za zaposlovanje pripravnikov ali drugih delavcev, ki prvič sklenejo delovno razmerje, izrecno določa zaposlitev za nedoločen čas. Tako lahko v primeru, če zavezanec v davčnem obdobju za nedoločen čas zaposli pripravnika ali drugega delavca, ki prvič sklene delovno razmerje (ali delavca, ki je bil pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi najmanj 12 mesecev prijavljen pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje), uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 30 % plače tega delavca, in sicer največ za prvih 12 mesecev zaposlitve. Poleg sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas je kot dodatni pogoj, na katerega je vezana obravnavana davčna olajšava, določena zaposlitev najmanj za dve leti. Če zavezanec takemu delavcu brez razloga odpove pogodbo o zaposlitvi prej kot v dveh letih, mora za znesek predhodno izkoriščene olajšave povečati davčno osnovo v davčnem obdobju, v katerem je bila pogodba o zaposlitvi predčasno odpovedana.


Dodatno menimo, da je navedba zavezanca, da pripravnikov že po ZDR ni mogoče zaposliti za nedoločen čas, neutemeljena. V skladu z 10. členom ZDR se pogodba o zaposlitvi sklepa praviloma za nedoločen čas. Pogodba o zaposlitvi za določen čas pa se lahko sklene v primerih iz 52. člena ZDR (npr. če gre za opravljanje dela, ki že po svoji naravi traja le določen čas, kot je v primeru sezonskih opravil, nadomeščanja začasno odsotnih delavcev itd., če gre za delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oziroma izobraževanja in v drugih posebnih primerih, ki jih določa zakon ali kolektivna pogodba na ravni dejavnosti). Sklepanje pogodb o zaposlitvi pripravnikov za določen čas po zakonu ni obvezno, niti to ne izhaja iz veljavnih kolektivnih pogodb.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1496