100si

Vpisano: 6.4.2008 14:48:55

Davčni bilten

Zavarovalne transakcije in povezane storitve

Pojasnilo DURS, št. 4230-15/2007, 14. 2. 2007

Davčni zavezanec – zavarovalnica navaja, da bi z lizinško hišo sklenila pogodbo o poslovnem sodelovanju. Lizinška hiša bi svoje stranke pri najemu oziroma nakupu avtomobilov obveščala o možnostih zavarovanja pri tej zavarovalnici (seznanila bi jih z zavarovalnimi pogoji), in če bi se odločile, da se zavarujejo, bi posredovala med njimi in zavarovalnico. Za to svojo storitev bi lizinška hiša zaračunala provizijo. nekaterih primerih bi stranke plačale premijo lizinški hiši, ta pa bi jo nakazala zavarovalnici. Zavarovalnico zanima, ali je tovrstna storitev oproščena plačila DDV po 1. točki 44. člena ZDDV-1. V zvezi z navedenim pojasnjujemo:

V skladu z določili prvega odstavka 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št.117/06) so plačila DDV oproščene zavarovalne in pozavarovalne transakcije, vključno s povezanimi storitvami zavarovalnih posrednikov in zastopnikov.

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06) v 71. členu določa, da so zavarovalni in pozavarovalni posli iz 1. točke 44. člena ZDDV-1, v skladu s predpisi, sklepanje in izvajanje pogodb o premoženjskem in življenjskem zavarovanju, pozavarovanju in sozavarovanju.

Z ZDDV-1 niso bile uveljavljene nikakršne vsebinske razlike glede na ZDDV, ki je bil v veljavi pred tem. Tako se pri obdavčevanju zavarovalnih zastopnikov in posrednikov z DDV še naprej uporablja in izvaja dosedanja praksa.

Zavarovalni posredniki, njihove obveznosti, pogoji za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja so urejeni v Zakonu o zavarovalništvu – ZZavar (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB2) v členih od 219 do 240. Prvi odstavek 227.člena ZZavar tako določa, da lahko storitve zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja opravlja samo zavarovalna zastopniška oziroma posredniška družba, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje te dejavnosti, četrti odstavek tega člena pa določa, da ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko storitve zavarovalnega zastopanja opravljajo tudi druge osebe, če sklepajo zavarovanja v neposredni zvezi z glavno storitvijo, ki jo opravljajo (na primer potovalne agencije, špediterji in osebe, ki opravljajo tehnične preglede vozil), in so pridobile dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja. Dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja je urejeno v 230. členu, register zavarovalnih zastopnikov in posrednikov pa v 231. členu ZZavar.

Iz navedenega izhaja, da če lahko lizinška hiša v skladu z ZZavar velja za zavarovalno, zastopniško oziroma posredniško družbo, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, oziroma če lahko opravlja storitve zavarovalnega zastopanja, ker sklepa zavarovanja v neposrednizvezi s svojo glavno storitvijo, in je pridobila dovoljenje za opravljanje dejavnostizavarovalnega zastopanja, njene storitve, povezane z zavarovalnimi transakcijami,mogoče veljajo za oproščene plačila DDV po prvem odstavku 44. člena ZDDV-1.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1615