100si

Vpisano: 18.4.2007 16:36:33

Tudi rezidenti Slovenije, ki so zaposleni v Avstriji, morajo vložiti dohodninsko napoved za leto 2006

Zavezanci za plačilo dohodnine, ki so rezidenti Slovenije, zaposleni pa so v Avstriji, morajo vložiti dohodninsko napoved za leto 2006 (in tudi za nadaljnja odmerna leta) in to kljub odločitvi Vlade RS, da bo predlagala spremembo meddržavnega sporazuma z Republiko Avstrijo.

Dolžnost vložitve letne napovedi za odmero dohodnine za leto 2006 tudi sicer velja za vse zavezance, ki so bili v letu 2006 rezidenti Slovenije, dohodke pa so prejemali v tujini. To so v prvi vrsti tisti, ki imajo v Sloveniji uradno prijavljeno stalno prebivališče, poleg teh pa tudi drugi, ki so v kateremkoli času v letu 2006 izpolnjevali katerega od naslednjih pogojev: običajno prebivališče v Sloveniji, središče osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji, prisotnost v Sloveniji več kot 183 dni idr.

Glede na uveljavljeno načelo obdavčitve rezidentov po svetovnem dohodku, so rezidenti Slovenije zavezani za plačilo dohodnine od vseh dohodkov iz virov v Sloveniji in od vseh dohodkov iz virov izven Slovenije, upoštevaje določbe mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja. To pomeni, da so rezidenti Slovenije za potrebe odmere dohodnine v Sloveniji dolžni napovedati vse z dohodnino obdavčljive dohodke, ne glede na to, kje so bili doseženi oziroma izplačani.

Omenjeni zavezanci morajo dohodninsko napoved vložiti, če

  • so prejeli predizpolnjeno napoved. V tem primeru morajo v obrazec vpisati manjkajoče podatke oziroma vpisane podatke popraviti ter podpisani obrazec vrniti davčnemu organu najpozneje do 30. aprila 2007,
  • če niso prejeli predizpolnjene dohodninske napovedi do 31. marca 2007, pa so sicer dolžni vložiti dohodninsko napoved. V tem primeru morajo sami izpolniti dohodninsko napoved za leto 2006 na predpisanem obrazcu in jo najpozneje do 30. aprila 2007 predložiti davčnemu organu.

Vlada RS je na seji dne 11. aprila 2007 sprejela odgovor na zahtevo Civilne iniciative Apače za sprejem spremembe Konvencije med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja. Vlada RS bo predlagala spremembo veljavne konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja z Republiko Avstrijo, in sicer se bo z Republiko Avstrijo poskusila dogovoriti, da se dohodki iz zaposlitve, ki jih prejemajo rezidenti Slovenije iz naslova zaposlitve v Avstriji, oprostijo plačila davka v Sloveniji in s tem obdavčijo samo v Avstriji, kjer te dohodke pridobivajo. Vlada RS bo tudi predlagala, da sprememba konvencije velja od 1. januarja 2006 dalje.

Do začetka uporabe spremenjene konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja z Republiko Avstrijo se v zvezi z odmero dohodnine zavezancem – rezidentom Slovenije, ki delajo v Avstriji, upoštevajo določila veljavne konvencije z Republiko Avstrijo, na podlagi katere je za odpravo dvojne obdavčitve v Sloveniji, dogovorjena metoda navadnega odbitka, kar pomeni, da se davek v Sloveniji zmanjša za znesek davka, plačanega v državi vira, ki je enak davku, ki bi ga Slovenija sama odmerila od dohodka, doseženega v drugi državi.

Služba za odnose z javnostmi, Davčna uprava RS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1629