100si

Vpisano: 11.6.2007 11:10:22

Predlog Zakona o pacientovih pravicah

Vlada RS je na seji 7. junija določila besedilo predloga Zakona o pacientovih pravicah in ga pošlje Državnemu zboru RS v obravnavo in sprejetje po rednem postopku.

Zakon pomeni uveljavitev pacienta kot osebnosti in varstva njegovih jasno opredeljenih pravic v celotnih procesih zdravljenja.

Podrobneje ureja vsebino 14-ih pacientovih pravic, med katerimi so pomembnejše: pravica do samostojnega odločanja o sebi, pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje, pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja, pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov in rešitve procesnopravnega sklopa določb zakona.

Povsem na novo ureja postopke reševanja sporov med pacienti in zdravstvenimi delavci, kar naj bi pripomoglo k dolgoročnemu zmanjševanju pritožb pacientov in s tem povezanih stroškov. Z namenom spodbujanja mirnega reševanja sporov zakon predvideva dvostopenjsko reševanje domnevnih kršitev pacientovih pravic s poudarkom na sklenitvi dogovora oziroma poravnave. Najprej naj bi se domnevne kršitve reševale v okviru t.i. »prve obravnave kršitve« pred pristojno osebo izvajalca zdravstvenih storitev in kasneje, na podlagi pritožbe, pred centralno (nacionalno) komisijo z nazivom »Komisija RS za varstvo pacientovih pravic«, ki bo delovala za območje celotne države. Komisija bo za reševanje vsakega posamičnega primera delovala v senatih, v katere bodo imenovani predstavniki nevladnih organizacij in strokovnjaki s področja zdravstvenega varstva glede na vsebino konkretnega primera. Komisija bo ponujala tudi možnost alternativnega reševanja sporov v obliki mediacije oziroma komediacije.

Zakon uvaja nov institut zastopnika pacientovih pravic, ki bo pacientom svetoval, pomagal in jih tudi zastopal v vseh postopkih predvidenih z zakonom. Za območje države bo imenovanih več zastopnikov pacientovih pravic, ki bodo delovali na sedežih območnih zavodov za zdravstveno varstvo, njihovo število pa bo odvisno od dejanskih potreb

Republika Slovenija s predlaganim zakonom upošteva usmeritve in smernice več mednarodnih dokumentov, ki kljub temu, da pravno ne zavezujejo, predstavljajo pomembne mednarodne standarde na področju pacientovih pravic (npr. Evropska socialna listina).


vir: uvi
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1711