100si

Vpisano: 3.7.2007 13:13:27

Izvajanje 75. člena ZDDV-1

Pojasnilo DURS, št. 4230-113/2007, 19. 6. 2007

V zvezi s potrjevanjem obrazca za vračilo DDV v potniškem prometu s strani carinskega organa in uveljavljanjem pravice do vračila DDV, če zavezanec poseduje potni list s prebivališčem v Sloveniji ter potni list s prebivališčem v tretji državi, pojasnjujemo:

Carinski organ v Sloveniji na obrazcu za vračilo DDV v potniškem prometu označi potrditev izstopa blaga. To se nanaša na primere, ko so pogoji za vračilo izpolnjeni in na primere, ko pogoji za vračilo niso izpolnjeni.

Za blago, ki se prenaša v osebni prtljagi potnikov, lahko fizične osebe zahtevajo vračilo DDV, če med drugim izpolnjujejo pogoj, da nimajo prebivališča v Skupnosti. V skladu z drugim odstavkom 75. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06) je potnik, ki nima prebivališča v Skupnosti potnik, čigar stalno ali običajno prebivališče ni v Skupnosti. Stalno ali običajno prebivališče pomeni kraj, ki je kot tak naveden v identifikacijskem dokumentu in ga kot veljavnega priznava Slovenija. Ta določba je identična ureditvi iz 147. člena Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, z dne 28. novembra 2006 (UL L 347, 11.12.2006, str. 1–118; v nadaljnjem besedilu: Direktiva Sveta 112).

Carinski organ v skladu z drugim odstavkom 120. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06) overi izvirnike računov in obrazec za vračilo DDV ter vnese datum iznosa blaga iz carinskega območja Skupnosti. Izvirnike računov in obrazec DDV-VP vrne kupcu, en izvod pa zadrži za potrebe naknadnega nadzora iznosa blaga iz Skupnosti.

Podrobneje je postopanje carinskega organa urejeno v Navodilu o potrjevanju obrazcev za vračilo DDV, št. 11/2006 (1. prečiščeno besedilo). Točka osem navodila nalaga cariniku, da v primeru, če so izpolnjeni vsi pogoji za vračilo DDV, potrdi izvirnik in dodatni izvod obrazca za vračilo ter izvirnike priloženih računov. Carinik vpiše v obrazec (na predvideno mesto) datum iznosa blaga iz Skupnosti, poleg tega še svoje ime oziroma odtisne imensko štampiljko, se podpiše in odtisne uradni pečat. Potrjeni izvirnik se skupaj s potrjenimi računi vrne udeleženemu, dodatni izvod pa obdrži carinski organ. Ne glede na vrednost blaga, ki izstopa, potrdi obrazec DDV-VP samo en carinik.

Če pogoji za vračilo DDV niso izpolnjeni, se obrazec v skladu z deveto točko navodila ne potrdi. Carinik vpiše samo datum iznosa blaga iz Skupnosti, svoje ime oziroma odtisne imensko štampiljko in se podpiše. Poleg tega mora vpisati razloge za zavrnitev potrditve obrazca. Če razlog za zavrnitev ni naveden, se ta navede poleg rubrike »drugi razlogi«. Na obrazec oziroma račun se ne odtisne uradni pečat.

Dejstvo, da oseba razpolaga z več listinami za prehod državne meje, izdanih s strani več držav, ne more vplivati na uveljavljanje pravice do vračila DDV v potniškem prometu. Za namene uveljavljanja vračila se med drugim upošteva pogoj, da oseba, ki blago iznaša, razpolaga z listino za prehod državne meje, ki jo je izdala država izven Skupnosti, kamor se blago iznaša – v tej listini pa mora biti naveden kraj stalnega ali običajnega bivališča v tej državi.

Za namene uveljavljanja pravice do vračila DDV v potniškem prometu je potnik, ki nima prebivališča v Skupnosti tista oseba, ki carinskemu organu predloži identifikacijski dokument tretje države, kjer je navedeno njegovo stalno ali običajno prebivališče. Tako Direktiva Sveta 112 kot ZDDV-1 kot prebivališče zunaj Skupnosti štejeta kraj, ki je kot tak naveden v identifikacijski listini za prehod meje, ki jo priznava država članica, v kateri je opravljena dobava.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogoja o prebivališču zunaj Skupnosti za namene vračila DDV, carinski organ upošteva prebivališče, navedeno v tujem identifikacijskem dokumentu, ki ga priznava Slovenija. Če potnik, ki uveljavlja vračilo DDV v potniškem prometu, razpolaga z identifikacijsko listino za prehod državne meje, ki jo priznava Republika Slovenija, in v kateri je navedeno stalno ali običajno prebivališče ter z listino za prehod državne meje, ki jo je izdala Republika Slovenija, mora carinski organ ugotoviti dejanski kraj prebivanja (običajno prebivališče).

To pojasnilo se smiselno uporablja tudi za ugotavljanje pogoja glede prebivališča potnika iz tretjih držav, če se iz Slovenije iznaša blago, kupljeno v drugi državi članici in potnik razpolaga z listino za prehod državne meje, izdane s strani tretje države ter listino, ki jo je izdala druga država članica EU kot Slovenija.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1727