100si

Vpisano: 2.10.2007 21:13:50

Priznavanje študentske olajšave

Pojasnilo DURS, št. 4210-322/2007, 14. 9. 2007

Davčni zavezanec sprašuje, kako je z obdavčitvijo študentskega dela v primeru, če se mu status prekine sredi leta. Zanima ga, ali tudi v tem primeru velja omejitev zaslužka v višini 5.800 evrov letno ali pa se ta znesek upošteva glede na število mesecev, ko je imel status študenta.

V skladu z določbo tretjega odstavka 113. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06) se rezidentu, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta, do dopolnjenega 26. leta starosti prizna zmanjšanje davčne osnove od dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, v skladu s predpisi s področja zaposlovanja, v znesku, ki je enak znesku splošne olajšave iz 111. člena tega zakona (to je 2.800 evrov). Navedena olajšava se prizna tudi osebi, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega stavka in je starejša od 26 let, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa.

Iz citirane določbe izhaja, da se zavezancu, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje glede statusa, starosti in časa vpisa (za tiste starejše od 26 let), prizna olajšava v višini 2.800 evrov, ne glede na višino dohodkov doseženih v posameznem letu. ZDoh-2, ki se je začel uporabljati s 1. 1. 2007, v zvezi s študentskim delom namreč prinaša novost, in sicer, da olajšava za t. i. študentsko delo (posebna osebna olajšava) ni več pogojena z višino doseženega dohodka (prej 1.600.000 tolarjev letno).

Če bo zavezanec v letu 2007 prejel več kot 2.800 evrov obdavčljivih dohodkov, bo v skladu z določbo 268. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) zavezanec za vložitev napovedi. V tem primeru se mu bo pri odmeri dohodnine za dohodke, prejete za študentsko delo, priznala posebna olajšava v višini 2.800 evrov, in to ne glede na čas izpolnjevanja pogojev in ne glede na višino doseženih preostalih dohodkov.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1846