100si

Vpisano: 19.11.2007 17:32:08

Veljavnost Protokola med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o spremembah Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisane v Ljubljani 1. oktobra 1997

Pojasnilo DURS, št. 42105-183/2007, 2. 10. 2007

V Uradnem listu RS – MP, št 22/06 (Uradni list RS, št. 129/06) je bil objavljen Zakon o ratifikaciji Protokola med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o spremembah Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (v nadaljnjem besedilu: protokol).

Določba 4. člena protokola določa začetek njegove veljavnosti, in sicer začne veljati prvi dan tretjega meseca po datumu prejetja diplomatskih obvestil, da so v obeh državah pogodbenicah končani vsi pravni postopki za začetek veljavnosti protokola. Določbe protokola se bodo uporabljale za davke za katero koli davčno leto, ki se začne 1. januarja 2007 ali po njem.

Do objave obvestila Ministrstva za zunanje zadeve RS v Uradnem listu RS o začetku veljavnosti protokola se določbe protokola ne izvajajo.

I. Uporaba določb veljavne konvencije do začetka veljavnosti protokola

Veljavnost dogovora glede obdavčevanja licenčnin in avtorskih honorarjev med državama se je iztekla z 31. 12. 2006, zato se od licenčnin in avtorskih honorarjev, ki nastanejo v Sloveniji in se izplačajo rezidentu Avstrije, od 1. januarja 2007 do začetka veljavnosti protokola, plačuje davčni odtegljaj po stopnji iz 130. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06), torej po stopnji 25 odstotkov oziroma po stopnji, določeni v 70. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06) – t. j. po stopnji 15 odstotkov; v primeru iz drugega odstavka 85. člena ZDDPO-2 pa po stopnji 25 odstotkov.

Upoštevajo se tudi določbe drugega odstavka 12. člena konvencije, po kateri se licenčnine in avtorski honorarji v državi vira obdavčijo po stopnji 10 odstotkov, če so izpolnjeni v tem členu navedeni pogoji glede kapitalske udeležbe prejemnika in izplačevalca dohodka.

II. Ministrstvo za zunanje zadeve je v Uradnem listu RS – MP, št. 11/2007 (Uradni list RS, št. 89/2007 z dne 2. 10. 2007) objavilo obvestilo o začetku veljavnosti protokola, ki velja od 1. avgusta 2007

V skladu z določbami 1., 2. in 3. člena protokola se veljavna konvencija spremeni v 11., 12. in 27. členu:

11. člen (Obresti) – dodan je nov odstavek, ki določa, kdaj so obresti oproščene plačila davka:

  • če je plačnik obresti država pogodbenica ali njena politična enota ali lokalna oblast ali centralna banka,
  • če se obresti plačajo drugi državi pogodbenici ali njeni politični enoti ali lokalni oblasti ali centralni banki,
  • če se obresti plačajo za posojilo, ki ga je dala, odobrila, zanj dala poroštvo ali ga zavarovala ustanova, ki je po notranjem pravu pooblaščena, da kot izvozna finančna ustanova zastopa državo pogodbenico.

12. člen (Licenčnine in avtorski honorarji) – drugi odstavek konvencije se črta in se nadomesti z novim, ki določa obdavčitev na viru po stopnji 5 odstotkov bruto zneska licenčnin in avtorskih honorarjev.

27. člen (Izmenjava informacij) – črta se tretji odstavek, ki določa, da se način izvajanja tega člena posebej uredi z upravnim aktom med ministroma za finance.

III. Izvajanje določb protokola

Protokol se torej uporablja za davke za katero koli davčno leto, ki se začne 1. 1. 2007 ali po njem. To pomeni, da lahko rezidenti Republike Avstrije s pričetkom veljavnosti protokola (t. j. od 1. avgusta 2007):

  1. od plačil uporabe premoženjskih pravic v skladu z določbo 260. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Ur. list RS, št. 117/06) uveljavljajo obdavčitev po nižji stopnji na viru (5 odstotkov), in sicer z vložitvijo zahtevka za zmanjšanje davka na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja (obrazec KIDO 3),
  2. od plačil obresti v skladu z določbo 260. člena ZDavP-2 uveljavljajo oprostitev za obresti, ki so v skladu z določbo točke a), b) in c) 1. člena protokola (navedene v II. točki) oproščene davka v državi vira (Sloveniji), in sicer z vložitvijo zahtevka za oprostitev davka na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja (obrazec KIDO 2) .

Rezidenti Republike Avstrije, ki so plačali davčni odtegljaj po 1. 1. 2007 (skladno s I. točko), lahko s pričetkom veljavnosti protokola (t. j. od 1. avgusta 2007) zahtevajo vračilo že plačanega davčnega odtegljaja – refundacija – po predložitvi vloge za vračilo davka, in sicer:

  1. na obrazcu KIDO 11 za uporabo premoženjskih pravic,
  2. na obrazcu KIDO 10 od obresti.

Vračila davka bodo izvedena na podlagi 262. člena ZDavP-2; torej za nazaj (za plačila po 1. 1. 2007).
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1945