100si

Vpisano: 3.1.2008 20:33:14

Prenos dejavnosti in plačana realizacija

Pojasnilo DURS, št. 4230-272/2007-2, 9. 10. 2007

Davčni zavezanec – podjetnik, identificiran za namene DDV, je celotno dejavnost prenesel na sina. Zanima ga, ali se pri prenosu dejavnosti na sina prenese tudi posebna ureditev po plačani realizaciji ali mora v zadnjem obračunu DDV-O obračunati in plačati davek od vseh neplačanih računov, glede na to, da je obračunaval DDV po posebni ureditvi po plačani realizaciji. Odgovor:

Sin – podjetnik kot pravni naslednik v smislu 10. člena ZDDV-1 lahko ob izpolnjevanju pogojev iz 133. člena ZDDV-1 nadaljuje uporabo posebne ureditve obračunavanja DDV po plačani realizaciji (brez prekinitve), vendar pa mora o tem obvestiti davčni organ vsaj 15 dni pred začetkom uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji in ob predložitvi zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV (če je to davčni zavezanec, ki se bo na novo identificiral za namene DDV).

Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) v določbah glede posebne ureditve obračunavanja DDV po plačani realizaciji tega primera neposredno ne ureja, prav tako tudi ne Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06).

ZDDV-1 v 10. členu določa, da pri prenosu podjetja na drugega davčnega zavezanca, ta davčni zavezanec velja za pravnega naslednika prenosnika. ZDavP-2 v drugem odstavku 12. člena določa, da se za zavezanca za davek med drugim šteje tudi pravni naslednik davčnega zavezanca. Če bi šlo zgolj za vprašanje izpolnjevanja procesnih pogojev, bi lahko sin, na katerega je bila prenesena dejavnost in je torej v skladu z navedenimi zakonskimi določbami pravni naslednik davčnega zavezanca – očeta, nadaljeval uporabo posebne ureditve obračunavanja DDV po plačani realizaciji.

Vendar pa gre v danem primeru tudi za vprašanje izpolnjevanja subjektivnih pogojev, ki so vezani na posameznega davčnega zavezanca (v konkretnem primeru fizično osebo), zato v tem delu ne more veljati, da pogoje za uporabo posebne ureditve izpolnjuje tudi prevzemnik, če jih je izpolnjeval prenosnik. Zato mora prevzemnik davčnemu organu sporočiti, da izpolnjuje pogoje, določene v 133. členu ZDDV-1. Pomembna sta predvsem naslednja dva pogoja:

  • da pred prenosom dejavnosti prevzemnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja ali bil kaznovan za hujši prekršek v zvezi z DDV,
  • da prevzemnik v svojem knjigovodstvu zagotovi izpolnjevanje pogojev za uporabo posebne ureditve po plačani realizaciji.

Prevzemnik kot pravni naslednik je torej upravičen do nadaljevanja uporabe plačane realizacije (brez prekinitve), vendar ne avtomatično, ampak mora davčni organ o tem predhodno obvestiti. S tem prevzemnik prevzame odgovornost za posledice, če ne bi spoštoval obveznosti, ki mu jih po ZDDV-1 nalaga uporaba posebne ureditve obračunavanja DDV po plačani realizaciji.

ZDDV-1 ne vsebuje posebnih določb v zvezi s takim položajem, saj ne določa niti obveznosti pravnega naslednika niti rokov, v katerih bi jih moral izpolniti, prav tako ne določa postopkov davčnega organa.

ZDDV-1 v peti alineji prvega odstavka 133. člena določa, da sme davčni zavezanec začeti uporabljati posebno ureditev po plačani realizaciji na prvi dan kateregakoli svojega davčnega obdobja, če vsaj 15 dni pred začetkom uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji obvesti pristojni davčni urad o davčnem obdobju, v katerem bo začel uporabljati to posebno ureditev.

Za davčnega zavezanca, ki predloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV, pa ZDDV-1 v tretjem odstavku 133. člena določa, da sme uporabljati posebno ureditev po plačani realizaciji od dneva identifikacije za namene DDV, če pristojni davčni urad obvesti o uporabi posebne ureditve po plačani realizaciji ob predložitvi zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV.

Prevzemnik kot pravni naslednik torej lahko ob izpolnjevanju pogojev iz 133. člena ZDDV-1 brez prekinitve nadaljuje uporabo posebne ureditve obračunavanja DDV po plačani realizaciji, če o tem obvesti davčni organ. To mora storiti vsaj 15 dni pred začetkom uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji in ob predložitvi zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV (če je to davčni zavezanec, ki se bo na novo identificiral za namene DDV).
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2025