100si

Vpisano: 21.12.2009 14:45:46

Odbitek DDV pred identifikacijo za namene DDV

Pojasnilo je nadomeščeno s pojasnilom DURS, št. 4230-111/2009, 16. 12. 2009

Pojasnilo DURS, št. 4230-166/2007, 3. 12. 2007

Na vprašanje, kako je s pravico do odbitka DDV od nabav opravljenih pred pridobitvijo identifikacijske številke za DDV, odgovarjamo:

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) je davčni zavezanec vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost, ne glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti. Po drugem odstavku istega člena zakona ekonomska dejavnost obsega vsako proizvodno, predelovalno, trgovsko in storitveno dejavnost, vključno z rudarsko, kmetijsko in poklicno dejavnostjo. Ekonomska dejavnost obsega tudi izkoriščanje premoženja in premoženjskih pravic, če je namenjeno trajnemu doseganju dohodka.

V 78. členu ZDDV-1 je določeno kdaj mora oseba davčnemu organu prijaviti začetek opravljanja dejavnosti in pristojnemu davčnemu uradu predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV.

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06 in 52/07) v 129. členu določa, da se pravna ali fizična oseba lahko identificira za namene DDV že s prvimi, navzven vidnimi aktivnostmi, ki so usmerjene na opravljanje dejavnosti. Po 130. členu tega pravilnika ta oseba postane identificirana za namene DDV s pridobitvijo identifikacijske številke za DDV. Iz navedene določbe torej izhaja, da lahko davčni zavezanec pridobi identifikacijsko številko za DDV še preden začne opravljati obdavčljivo dejavnost, torej že takrat, ko nabavlja blaga ali storitve za dejavnost, ki jo bo opravljal.

Davčni zavezanec z identifikacijo za namene DDV pridobi pravice in obveznosti davčnega zavezanca po ZDDV-1. Z dnem pridobitve identifikacijske številke za DDV mora davčni zavezanec na izdanih računih pričeti obračunavati DDV (če opravlja obdavčeno dejavnost), obenem pa pridobi pravico, da si odbije DDV, ki mu ga zaračunajo drugi davčni zavezanci.

Po določilu 62. člena ZDDV-1 pravica do odbitka DDV nastane v trenutku, ko nastane obveznost obračuna DDV. Davčni zavezanec sme odbiti DDV ne prej kot v davčnem obdobju, v katerem je prejel račune za njemu opravljeno dobavo blaga ali storitev oziroma carinske deklaracije za uvoženo blago.

V zvezi z odbitkom DDV od blaga in storitev, nabavljenih pred identifikacijo za namene DDV, po mnenju Ministrstva za finance, zapisanem tudi v dopisu št. 423-141/2007 z dne 23. 11. 2007, zavezanec pravice, da zaračunani mu DDV odbije, nima. ZDDV-1 namreč davčnemu zavezancu omogoča, da se identificira za namene DDV že s prvimi navzven vidnimi aktivnostmi, ki so usmerjene na opravljanje dejavnosti, kar mu nadalje omogoča odbitek DDV, medtem ko odbitek DDV za nazaj, torej za nabave opravljene pred datumom veljavne identifikacije po tem zakonu ni mogoč.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2031