100si

Vpisano: 5.2.2008 13:02:32

Obrazec za obračun DDPO za leto 2007

Pojasnilo DURS, št. 4200-12/2008, 30. 1. 2008

S Pravilnikom o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 46/07) je določen obrazec za izračun davka od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju: obrazec DDPO) z metodologijo za izpolnjevanje tega obrazca ter priloge k obrazcu, ki so sestavni del davčnega obračuna.

Na podlagi posameznih vprašanj glede izkazovanja določenih podatkov v obrazcu DDPO za leto 2007 predlagamo in pojasnjujemo naslednje rešitve:

1. Zaporedna številka 15.2 – Zmanjšanje davčne osnove za že obdavčene dolgoročne rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine pri prehodu na nov način računovodenja

V predpisanem obrazcu DDPO je navedena zaporedna številka določena za izkazovanje zneska zmanjšanja davčne osnove ob porabi ali odpravi že obdavčenih dolgoročnih rezervacij za pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine, ki so bile ob prehodu na nov način računovodenja oblikovane v breme prenesenega poslovnega izida in niso zmanjševale davčne osnove (v skladu z 98. členom v povezavi s 14. členom ZDDPO-2 oziroma 11.a členom ZDDPO-1).

Ker se navedeno zmanjšanje davčne osnove lahko uveljavlja ne glede na višino davčne osnove (torej tudi na račun povečanja davčne izgube), v okviru zaporedne številke 15 pa se davčna osnova lahko zmanjšuje največ do višine davčne osnove, bi to pri določenih zavezancih lahko pomenilo, da zmanjšanja davčne osnove pod zaporedno številko 15.2 ne bi mogli v celoti uveljaviti. Zato predlagamo, da se zaporedna številka 15.2 ne izpolnjuje, temveč se znesek zmanjšanja davčne osnove ob porabi ali odpravi navedenih rezervacij vpiše pod zaporedno številko 11.4 (pod katero se izkaže tudi zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak).

Obveščamo vas, da je navedena rešitev tudi že upoštevana v programskih rešitvah za predlaganje obračunov v elektronski obliki.

2. Izkazovanje davčno nepriznane izgube iz odsvojitve lastniških deležev

V obrazcu DDPO ni določene posebne zaporedne številke za izkazovanje davčno nepriznane izgube iz odsvojitve lastniških deležev v skladu z drugim odstavkom 25. člena ZDDPO-2, zato predlagamo, da zavezanci zmanjšanje odhodkov iz tega naslova izkažejo pod zaporedno številko 6.35.

3. Izkazovanje učinkov pri prevzemni družbi v primeru odtujitve sredstev, pri katerih je bila ob statusni spremembi poštena vrednost višja od davčne vrednosti

V skladu z določbami 7. poglavja ZDDPO-2 (obdavčitev pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah) so bile prenosne družbe ob statusni spremembi oproščene davka od razlike med pošteno in davčno vrednostjo sredstev in obveznosti na obračunski dan statusne spremembe, družbenik prevzete družbe (pravna oseba) pa je bil oproščen davka od dobička, doseženega z zamenjavo vrednostnih papirjev prevzete družbe.

V obrazcu DDPO ni določene posebne zaporedne številke za izkazovanje razlik, doseženih v primeru odtujitve prenesenih sredstev pri prevzemni družbi oziroma vrednostnih papirjev prevzete družbe. Zato kot začasno rešitev za obračun 2007 predlagamo, da se povečanje davčne osnove za razlike, ki ob statusni spremembi niso bile obdavčene, izkaže pod zaporedno številko 6.36. Pod to zaporedno številko torej prevzemna družba oziroma družbenik izkaže razliko med davčnimi in poslovnimi dobički, ugotovljenimi pri odtujitvah teh sredstev.

4. Zaporedni številki 11.3 in 11.4 – Povečanje oziroma zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak

V zaporedni številki 11.3 je pomotoma dodano besedilo »vključno z rezervacijami za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine«. Navedeno besedilo se glede na določbo prvega odstavka 20. člena ZDDPO-2, po kateri so odhodki za oblikovane rezervacije priznani v višini 50 %, upošteva pri zaporedni številki 11.4 – Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak, vključno z rezervacijami za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine. Navedeno se smiselno upošteva tudi v metodologiji k zaporednima številkama 11.3 in 11.4.

5. Metodologija k zaporednima številkama 6.4 in 6.5 – Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb

V metodologiji k zaporedni številki 6.4 se namesto besedila »obresti na dana posojila povezanim osebam iz 16. člena ZDDPO-2, ki se, če so bile obresti obračunane po nižji obrestni meri ali sploh niso bile obračunane, opravi najmanj do višine« upošteva naslednje besedilo: »obresti na prejeta posojila od povezanih oseb iz 16. člena ZDDPO-2, ki se, če so bile obresti obračunane po višji obrestni meri, opravi največ do višine«. Navedeno se smiselno upošteva tudi v metodologiji k zaporedni številki 6.5.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2099