100si

Vpisano: 13.2.2008 21:23:28

Dokazila o izvozu blaga za namene oprostitve plačila DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-391/2007, 28. 1. 2008

Na vprašanje, kateri dokument je potreben za dokazovanje izvoza blaga in v katerem davčnem obdobju se podatki o izvozu blaga vpisujejo v evidence za namene DDV, odgovarjamo:

Dokazilo o izvozu blaga je samo dokument (v papirni ali računalniški obliki), ki ga potrdi carinski organ.

Podatki o izvozu blaga se za namene DDV evidentirajo s trenutkom prejema dokazila (potrdila v elektronski obliki) o izvozu blaga.

1. Dokazilo o izvozu blaga

Davčni zavezanec dokazuje izvozno dobavo blaga, ki je oproščena plačila DDV na podlagi a. in b. točke 52. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07), z dokazilom kot to določa 82. člen Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06 in 52/07 in 120/07; v nadaljevanju: pravilnik).

V skladu z uvedbo elektronskega carinjenja na podlagi sprememb carinske zakonodaje je bilo pri izvozu blaga fizično potrjevanje carinske deklaracije nadomeščeno z elektronskim potrjevanjem s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Carinski organ izvoza po potrditvi izstopa blaga pošlje elektronsko sporočilo (IE599) izvozniku (ali deklarantu), da je blago zapustilo carinsko območje Skupnosti, in ga elektronsko podpiše s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Na podlagi drugega do četrtega odstavka 82. člena pravilnika davčni zavezanec dokazuje, da je bil opravljen izvoz, z dokazilom, iz katerega je razvidno, da je sam ali druga oseba za njegov račun blago iznesla iz carinskega območja Skupnosti. Dokazilo je pisna izvozna carinska deklaracija ali spremni dokument pri izvozu, ki mora vsebovati najmanj:

  • ime in naslov davčnega zavezanca (izvoznika),
  • trgovsko ime in količino izvoženega blaga,
  • kraj in datum izvedbe izvoznega carinskega postopka,
  • potrditev izstopnega carinskega organa o iznosu blaga, ki dokazuje, da je blago zapustilo carinsko območje Skupnosti.

Če je bila carinska deklaracija vložena po elektronski poti v slovenski carinski informacijski sistem, pa je dokazilo iz drugega odstavka 82. člena pravilnika elektronsko sporočilo carinskega urada izvoza iz aplikacije »SI-AES« v xml obliki, ki se pošlje izvozniku oziroma deklarantu.

V skladu s pojasnilom CURS, št. 4240-66/2007, z dne 17. 7. 2007, lahko deklarant po prejemu elektronskega sporočila o izstopu blaga natisne list 3, ki pa je namenjen le za obveščanje izvoznika/deklaranta ali za vodenje internih evidenc.

Tudi potrjena spremna izvozna listina (SIL), ki spremlja blago, in vsebuje številko MRN, ni namenjena dokazovanju izvoza blaga, ampak je namenjena spremljanju blaga od carinskega organa izvoza do carinskega organa izstopa blaga.

Kot dokazilo o izvozu blaga tako velja le elektronsko sporočilo carinskega organa v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

2. Vpis v DDV evidence

V skladu s 147. členom pravilnika so podlaga za knjigovodsko evidentiranje davčno pomembnih dogodkov, sprememb in dejstev ustrezne listine, kot so: izdani in prejeti računi, knjigovodske listine o plačilih in izplačilih, uvozne in izvozne carinske deklaracije, odločbe carinskega organa ter druge listine, s katerimi se dokazuje izvozna dobava, in vse druge listine, ki so pomembne za obračun in plačilo DDV ter odbitek DDV.

Trenutek vpisa podatkov v evidence za namene DDV ni posebej predpisan, vendar mora davčni zavezanec na podlagi 85. člena ZDDV-1 v svojem knjigovodstvu zagotoviti dovolj podrobne podatke, da omogočijo pravilno in pravočasno obračunavanje DDV in nadzor davčnega organa nad obračunavanjem in plačevanjem DDV.

ZDDV-1 v 33. členu določa, da obdavčljiv dogodek in s tem obveznost obračuna DDV (ali pravica do oprostitve) nastane, ko je blago dobavljeno ali so storitve opravljene. Davčni zavezanec pridobi pravico do oprostitve plačila DDV za dobavo blaga, ki se izvaža, v skladu z 52. členom ZDDV-1 in 82. členom pravilnika v trenutku, ko prejme (sam ali špediter) potrdilo carinskega organa v »xml« obliki.

V skladu z ugotovljenim se podatki o izvoznih dobavah blaga vpisujejo v DDV evidence na podlagi izvoznih deklaracij v davčnem obdobju prejema potrdila carinskega organa o izvozu blaga.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2113