100si

Vpisano: 5.3.2008 14:19:43

Spremembe uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov

Vlada je na seji 28. februarja 2008 sprejela Uredbo o spremembah uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov.

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov v 62. členu določa, da Vlada Republike Slovenije na predlog Ekonomsko-socialnega sveta z uredbo določi kvoto za zaposlovanje invalidov. Na podlagi obstoječih podatkov je Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, ki je začela veljati 1. maja 2007. Dne 31.07.2007 je bila objavljena nova Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti, ki se je začela uporabljati 1. januarja 2008. Nova Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti uvaja nova področja na ravni dejavnosti, poslovni subjekti pa so se morali uskladiti z novo uredbo do konca leta 2007. Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (v nadaljnjem besedilu: Sklad) je na podlagi podatkov, ki mu jih je posredovala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve predložil podatke o številu vseh zaposlenih in številu zaposlenih invalidov po področjih iz nove Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti.

Uredba je spremenjena tudi v delu, ki se nanaša na dolžnost zavezanca, da dokaže nadomestno izpolnitev kvote, in sicer tako, da je zavezanec dolžan poročati Skladu o obojestranski izpolnitvi pogodbene obveznosti v 60 dneh po izteku koledarskega leta, saj je pri večini zavezancev poslovno leto enako koledarskemu in morajo ob koncu leta sestaviti letna poročila, katerih sestavni del so tudi bilance in izkazi poslovnega izida. Enako velja tudi za Sklad.

Uredba o spremembah uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov uvaja veljavnost odločbe o pravici do nagrade za preseganje kvote za obdobje dvanajstih mesecev namesto dosedanjih šest, kar pomeni zmanjšanje administrativnih ovir tako za delodajalce kot za Sklad.

Vir: uvi
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2171