100si

Vpisano: 31.3.2008 10:05:12

Sprememba Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

Vlada je na seji 27. marca 2008 izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. S tem se v slovenski pravni red prenaša določbe Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta o ocenjevanju in obvladovanju hrupa v okolju. Zaradi izboljšanja izvajanja zakonodaje Evropske Unije na področju varstva okolja pred hrupom se uvajajo manjše nove zakonodajne rešitve, med drugim:
– določa se način določitve mej območij varstva pred hrupom,
– zmanjšan je obseg naprav, za katere je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje zaradi emisij hrupa,
– z dopolnitvijo prehodnih določb je dana možnost upravljavcu obstoječe naprave, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, da se prilagodi zahtevam uredbe v enakem roku, kot ga imajo upravljavci drugih naprav.

Vir: uvi
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2219