100si

Vpisano: 2.4.2008 14:10:25

Osnova za obračun davka od prometa zavarovalnih poslov ter vračilo preveč plačanega davka od prometa zavarovalnih poslov in požarne takse

Pojasnilo DURS, št. 4230-67/2008-2, 19. 3. 2008

Na vprašanji glede osnove za obračun davka od zavarovalnih poslov in možnosti vračila preveč plačanega davka od zavarovalnih poslov in požarne takse, odgovarjamo:

1. Ali je provizija zavarovalnega posrednika predmet davka od prometa zavarovalnih poslov?

Če provizija zavarovalnega posrednika ni del zavarovalne premije, se od nje ne obračuna davka od prometa zavarovalnih poslov.

Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov – ZDPZP (Uradni list RS, št. 96/05 – UPB1) v 6. členu določa, da je osnova za obračun davka od zavarovalnih poslov premija oziroma prispevek, ki se plačuje na podlagi sklenjene zavarovalne pogodbe. V davčno osnovo iz prejšnjega stavka se všteva tudi udeležba na dobičku, ki se pripiše zavarovalni vsoti.

Zakon o zavarovalništvu – ZZavar (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB2, 9/07 in 107/07) v 3. točki prvega odstavka 83. člena določa, da če zavarovanje krije nevarnosti v Republiki Sloveniji, mora zavarovalna pogodba med drugim obsegati tudi določbe o določitvi in plačilu premije.

Kadar je zavarovalec fizična oseba, mora zavarovalnica v skladu s 5. točko prvega odstavka 84. člena ZZavar ob sklenitvi zavarovalne pogodbe iz 83. člena tega zakona s pisnim obvestilom zavarovalca seznaniti s podatki o višini premije, pri čemer mora biti zavarovalna premija razčlenjena na zavarovalno premijo za posamezne nevarnosti, če zavarovalno razmerje krije nevarnosti iz več zavarovalnih vrst, in o višini prispevkov, davkov in drugih stroškov, ki se zaračunavajo poleg premije, in o skupnem znesku plačil.

Zavarovalna premija je vsota, določen denarni znesek, ki ga zavarovalec vplača zavarovalnici ob sklenitvi pogodbe oziroma je plačilo ali eno od rednih periodičnih plačil, ki jih mora nosilec police opraviti v zvezi z zavarovalno polico.

Predmet davka od prometa zavarovalnih poslov je torej premija oziroma znesek, ki ga zavarovalec plačuje zavarovalnici in je razviden iz zavarovalne pogodbe. Če provizija zavarovalnega posrednika ne predstavlja dela zavarovalne premije, ni predmet tega davka.

2. Ali lahko zavarovalnica zahteva vračilo preveč plačanega davka od prometa zavarovalnih storitev in požarne takse, če je bil zavarovalcu del enkratno vplačane premije zaradi predčasnega prenehanja zavarovanja vrnjen in na kakšen način?

Za vračilo davka od prometa zavarovalnih poslov mora zavarovalnica davčnemu organu predložiti vlogo za vračilo davka z ustreznimi obrazložitvami in dokazili. Davčni organ z odločbo odloči o vračilu davka.

Če zavarovalnica zaradi predčasnega prenehanja pogodbenega razmerja ali znižanja zavarovalne premije zavarovalcu povrne delno ali v celoti zavarovalno premijo, se v tekočem obračunskem mesecu za ta znesek zmanjša osnova za obračun požarne takse.

Davek od prometa zavarovalnih poslov

ZDPZP ne vsebuje posebnih določb v zvezi s to situacijo, zato pa v 12. členu določa, da se za vsa vprašanja postopka in pristojnosti davčnega organa, ki niso določeni s tem zakonom, uporablja zakon, ki ureja davčni postopek in zakon, ki ureja davčno službo.

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06) ureja vračilo davka v 97. členu. Davčni zavezanec pri davčnemu organu vloži vlogo za vračilo davka z ustreznimi obrazložitvami in dokazili, davčni organ pa na podlagi ugotovitev v postopku za vračilo davka odloči z odločbo.

Davčni organ v skladu s prvim odstavkom 97. člena ZDavP-2 ugotovljeno preplačilo davka, ki presega 10 eurov, vrne po uradni dolžnosti v 30 dneh od dneva vročitve odločbe. ZDavP-2 v četrtem odstavku tega člena še določa, da se preveč plačani znesek davka, ki ne presega 10 eurov, vrne na zahtevo zavezanca za davek v roku 30 dni od vložitve zahteve, če z zakonom ni drugače določeno. Če zahteva ni podana, se preveč plačani davek šteje v naslednja plačila ali v plačila druge vrste davkov.

Davčni zavezanec mora torej v konkretnem primeru pri davčnem organu vložiti vlogo za vračilo davka z ustreznimi obrazložitvami in dokazili, davčni organ pa na podlagi ugotovitev v postopku za vračilo davka odloči z odločbo.

Požarna taksa

Požarna taksa se v skladu z Uredbo o požarni taksi – uredba (Uradni list RS, št. 31/06) plačuje od zavarovalne premije, ki jo zavarovalec plača zavarovalnici na podlagi zavarovalne pogodbe za zavarovanje požarnih nevarnosti (požarna premija).

Uredba v 6. členu določa, da se v primeru, če zavarovalnica zaradi predčasnega prenehanja pogodbenega razmerja ali znižanja zavarovalne premije povrne zavarovalcu delno ali v celoti zavarovalno premijo, se v tekočem obračunskem mesecu za ta znesek zmanjša osnova za obračun požarne takse.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2227