100si

Vpisano: 22.4.2008 9:44:32

Vlada določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah

Vlada je na seji 17. aprila 2008 na predlog Ministrstva za gospodarstvo določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru RS po skrajšanem postopku. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah prenaša v slovenski pravni red štiri direktive Evropskega Parlamenta in Sveta, in sicer direktivo 2006/43/ES, 2006/46/ES, 2006/68/ES in 2007/63/ES.


Cilj ZGD-1B je uskladitev slovenskega pravnega reda z direktivami EU, ki so bile sprejete v letih 2006 in 2007, in so spremenile direktive s področja prava družb, še predvsem z bilančno-računovodskega področja, in katerih rok za implementacijo se izteče v letu 2008. Gre za uskladitev z naslednjimi direktivami:

1.Direktivo 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi direktive Sveta 84/253/EGS, katere rok za implementacijo se izteče 28. junija 2008 (člen 53 direktive);

2.Direktivo 2006/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o spremembi štirih bilančnih oziroma računovodskih direktiv EU, to je: o spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb, 83/349/EGS o konsolidiranih računovodskih izkazih, 86/635/EGS o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih bank in drugih finančnih institucij ter 91/674/EGS o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih zavarovalnic – rok za uskladitev se izteče 5. septembra 2008 (člen 5 direktive);

3.Direktivo 2006/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 06. septembra 2006 o spremembi direktive Sveta 77/91/EGS glede ustanavljanja delniških družb ter ohranjanja in spreminjanja njihovega kapitala – rok za uskladitev poteče 15. aprila 2008 (člen 2 direktive); ter

4.Direktivo 2007/63/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o spremembi direktiv Sveta 78/855/EGS in 82/891/EGS glede zahteve po neodvisnem strokovnem poročilu ob združitvi ali delitvi delniških družb – rok za uskladitev poteče 31. decembra 2008 (člen 4 direktive).


S temi spremembami direktiv se bistveno ne posega v samo koncepcijo posameznih institutov s področja evropskega prava družb in v tem okviru bilančnega, računovodskega ter statusnega prava, pač pa se nekateri instituti in postopki podrobneje opredeljujejo z namenom večje učinkovitosti in varstva upnikov ter družbenikov po eni strani, po drugi strani pa tudi omogoča poenostavitve izvedbenih postopkov v gospodarskih družbah.


Pri uskladitvi zakonskega besedila se kot osnovna upoštevajo načelo enakopravnega obravnavanja delničarjev, doslednega varstva upnikov, manjšinskih družbenikov in delničarjev ter poenostavitve in učinkovitost postopkov organiziranja in poslovanja gospodarskih družb.
Poleg implementacije direktiv predlog zakona zajema tudi nekatere uskladitve ZGD-1 s spremembami Zakona o dohodnini, Zakona o sodnem registru ter Uredbe o sodnem registru ter spremembo 75. člena ZGD-1, ki se nanaša na izbris podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije po uradni dolžnosti, s strani AJPES.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2283