100si

Vpisano: 22.5.2008 10:31:29

Javni razpis za subvencioniranje odpiranja novih delovnih mest v Občini Sevnica v letu 2008

Predmet javnega razpisa:
Predmet razpisa je trajno odpiranje novih delovnih mest, in sicer za zaposlitev brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu za zaposlovanje RS, Izpostavi Sevnica, zaposlitev je bila izvedena od 01.10.2007 dalje.

Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
Na razpis se lahko prijavijo:

  • samostojni podjetniki,
  • mala, srednja in velika podjetja,
  • občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za vpis v poslovni register Slovenije,
  • podjetja, ki so pri pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali poslovni prostori morajo biti na območju občine Sevnica. Zgoraj navedeni upravičenci morajo svojo dejavnost opravljati na območju občine Sevnica.
Novo delovno mesto mora biti ohranjeno vsaj dve leti (3 leta za velika podjetja) po enoletni prejeti pomoči in to mora še dokazovati tromesečno.
Zaposlitev brezposelne osebe, če se s tem poveča število delovnih mest delodajalca v primerjavi s povprečnim številom delovnih mest v zadnjih 12 mesecih.
- zaposlitev brezposelne osebe se mora izvesti na območju občine Sevnica,
- zaposlitev brezposelne osebe, ki je bila prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS, Izpostavi Sevnica, vsaj en mesec pred dnevom zaposlitve,
- ta oseba ni imela zadnje zaposlitve pri delodajalcu, ki uveljavlja subvencijo, ali pri njegovih povezanih pravnih osebah,
- kot nepovratna finančna pomoč za zaposlitev brezposelne osebe se upošteva tudi samozaposlitev in brezposelna oseba je morala biti prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS, izpostavi Sevnica, vsaj en mesec pred dnevom zaposlitve.
- brezposelna oseba mora imeti stalno prebivališče v občini Sevnica.

Višina razpoložljivih sredstev:
Višina razpoložljivih sredstev znaša 158.000,00 EUR.

Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2008 do vključno 2009.

Rok za predložitev prijav in način predložitve:
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 30.08.2008 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane s priporočeno pošto najpozneje 30.08.2008 (datum poštnega žiga na dan 30.08.2008). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za nova delovna mesta 2008«. Na kuverti mora biti obvezno naslov prijavitelja.

Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev:
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 02.09.2008, ob 12. uri v prostorih Občine Sevnice. Odpiranje ne bo javno.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Mateji Cvetkovič ali Vlasti Kuzmički, tel. (07) 81 61 239 oz. (07) 81 61 233, e-mail: mateja.cvetkovic@obcina-sevnica.si, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan v času od 8.00 do 12.00 ure.

Razpisna dokumentacija


Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2379