100si

Vpisano: 22.5.2008 11:10:42

Javni razpis za dodelitev sredstev za subvencioniranje pogodbene obrestne mere iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica v letu 2008

Predmet javnega razpisa:
Sredstva v obliki subvencioniranja pogodbene obrestne mere iz občinskega proračuna se za isti program dodeljujejo le enkrat in sicer za naslednje namene:

  • nakup, urejanje in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
  • nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
  • nakup opreme in generalno obnovo obstoječe opreme.
V razpis so zajeta posojila, ki so bila odobrena od 01.10.2007 dalje.

Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
Na razpis se lahko prijavijo:

  • samostojni podjetniki,
  • mala in srednja podjetja,
  • občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za vpis v poslovni register Slovenije,
  • podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali poslovni prostori morajo biti na območju občine Sevnica. Zgoraj navedeni upravičenci morajo svojo dejavnost opravljati na območju občine Sevnica.

Posojila in subvencijo realne obrestne mere lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30 % lastnih sredstev. Minimalni znesek posojila je 4.200,00 EUR, doba vračanja posojila pa najmanj tri leta. Višina pomoči ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije. Investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Sevnica vsaj 5 let po njenem zaključku. Vlogi mora biti priložena kopija posojilne pogodbe in amortizacijski načrt.
Občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi zahtevanih dokazil.

Višina razpoložljivih sredstev:
Višina razpoložljivih sredstev znaša 40.000,00 EUR.

Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2008, 2009, 2010, do vključno 2011.

Rok za predložitev prijav in način predložitve:
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 30.08.2008 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane s priporočeno pošto najpozneje 30.08.2008 (datum poštnega žiga na dan 30.08.2008). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za pogodbena obrestna mera 2008«. Na kuverti mora biti obvezno naslov prijavitelja.

Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev:
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 02.09.2008, ob 12. uri v prostorih Občine Sevnice. Odpiranje ne bo javno.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Mateji Cvetkovič ali Vlasti Kuzmički, tel. (07) 81 61 239 oz. (07) 81 61 233, e-mail: mateja.cvetkovic@obcina-sevnica.si, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan v času od 8.00 do 12.00 ure.

Razpisna dokumentacija


Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2382