100si

Vpisano: 17.6.2008 11:55:58

Mestna Občina Maribor objavila razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe in razpis za sofinanciranje stroškov prve zaposlitve brezposelne osebe z visoko ali univerzitetno izobrazbo za leto 2008

Razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe v Mestni občini Maribor za leto 2008

Predmet razpisa:
dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.

Upravičenci in pogoji:
Upravičenci po tem razpisu so fizične osebe, ki so bile pred realizacijo samozaposlitve prijavljene pri Zavodu za zaposlovanje RS, Območni službi Maribor in izpolnjujejo naslednje pogoje: stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor, registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah v obdobju od 1. oktobra 2007 do 30. avgusta 2008, dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic, poslovni sedež poslovnega subjekta mora biti na območju Mestne občine Maribor.
Vsaka sofinancirana samozaposlitev se mora ohraniti najmanj 12 mesecev.
Tiste fizične osebe, ki so že pridobile sredstva za namen samozaposlitve iz proračuna Mestne občine Maribor v preteklih petih letih, niso upravičene do finančnih sredstev po tem razpisu.

Razpis za sofinanciranje stroškov prve zaposlitve brezposelne osebe z visoko /univerzitetno izobrazbo v Mestni občini Maribor

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev podjetjem in podjetnikom skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis v primeru zaposlitve brezposelne osebe, ki išče prvo zaposlitev z visoko ali univerzitetno izobrazbo in ki ima stalno bivališče na območju občine.

Upravičenci in pogoji:
Upravičenci so mala in srednje velika podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo poslovni sedež v Mestni občini Maribor oziroma izven občine, če imajo na območju Mestne občine Maribor poslovno enoto in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v tej poslovni enoti.
Zaposleni/a mora pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi biti prijavljen/a pri Zavodu za zaposlovanje, Območni službi Maribor. Imeti mora visoko ali univerzitetno izobrazbo ter stalno prebivališče na območju občine.
Sofinancirani bosta največ dve zaposlitvi pri istem upravičencu. Zaposlitev mora biti realizirana v obdobju od 1. 10. 2007 do 30. 8. 2008. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za najmanj 12 mesecev.

Rok in način prijave:
Razpisa sta odprta do 1. 9. 2008.
Pravočasno prispela vloga je tista, ki je osebno oddana na sedežu Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi številka 15 do vključno 1. septembra 2008 do 15.00 ure oziroma poslana po pošti s poštnim žigom do vključno 1. septembra 2008.

Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ-RAZPIS PRVA ZAPOSLITEV, številka 41001-38/2008« oz. »NE ODPIRAJ-RAZPIS SAMOZAPOSLITEV, številka 41001-37/2008« dostaviti na naslov: Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Na hrbtni strani mora biti napisan naziv poslovnega subjekta ter poslovni sedež vlagatelja.

Dodatne informacije:
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi številka 15, pritličje ali v sobi številka 223, drugo nadstropje. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika razpisi.
Razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe v Mestni občini Maribor
Razpis za sofinanciranje stroškov prve zaposlitve brezposelne osebe z visoko /univerzitetno izobrazbo v Mestni občini Maribor

Za dodatne informacije lahko pokličite go. Bredo Kolarič, tel. 2201 382 ali pišete na elektronski naslov breda.kolaric@maribor.si z navedbo »razpis samozaposlitev« oz. »razpis prva zaposlitev«.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2481