100si

Vpisano: 18.7.2008 13:44:57

Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2009 in 2010

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je objavilo javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2009 in 2010. Namen javnega razpisa je zagotavljanje študentskih kosil upravičencem do subvencionirane študentske prehrane. Okvirna višina sredstev tega razpisa je 12.399.066,00 EUR v letu 2009 in 9.299.299,00 EUR v letu 2010.

Prijavitelji, ki se lahko udeležijo javnega razpisa:
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki:
- imajo registrirano gostinsko dejavnost,
- niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
- niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti (velja za fizične osebe),
- izpolnjujejo kadrovske, prostorske, tehnične in ostale pogoje, navedene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Rok za oddajo vlog:
Prvo odpiranje vlog bo 15. 9. 2008 - vloge morajo prispeti na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve do vključno 11. 9. 2008 do 12. ure, drugo odpiranje vlog bo 14. 9. 2009 - vloge morajo prispeti na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve do vključno 10. 9. 2009 do 12. ure.

Razpisna dokumentacija:

  • Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, pisarna študentska prehrana, ga. Mojca Škrjanec, vsak delovni dan od 12. do 13. ure, oziroma na internetu na naslovu: http://www.sou-lj.si,
  • Študentski organizaciji Univerze v Mariboru, Gosposvetska 83, 2000 Maribor, v tajništvu ŠOUM, od ponedeljka do četrtka od 09. do 11. ure, oziroma na internetu na naslovu: http://www.soum.si,
  • Študentski organizaciji Univerze na Primorskem, Pristaniška 3, 6000 Koper, ga. Mateja Zupan, vsak delovni dan od 09. do 11. ure, oziroma na internetu na naslovu: http://www.soup.si/,
  • na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve: http://www.mddsz.gov.si/

Dodatne informacije posredujejo:

  • Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, pisarna študentska prehrana, tel. 01/438-02-11, vsak delovni dan od 12.00 do 13.00 ure;
  • Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska 83, 2000 Maribor, tel. 02/228-56-00, od ponedeljka do četrtka od 09.00 do 11.00 ure;
  • Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Pristaniška 3, 6000 Koper, tel. 05/662-62-30, vsak delovni dan od 09.00 do 11.00 ure.
  • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel. 01/369-76-40, vsak delovni dan od 09.00 do 11.00 ure.
  • Informacije v zvezi s smernicami zdravega prehranjevanja posreduje Ministrstvo za zdravje v Ljubljani, Ljubljana, Štefanova 5, tel. 01/478-68-55, vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2546