100si

Vpisano: 18.7.2008 13:50:16

Postopek ponovnega uvoza blaga, predhodno izvoženega na pasivno oplemenitenje v tretjo državo in vpis podatkov v rekapitulacijsko poročilo

Pojasnilo DURS, št. 4230-166/2008, 9. 7. 2008

Davčni zavezanec sprašuje, ali se v rekapitulacijsko poročilo vpisujejo dobave blaga v druge države članice EU, ki jih podjetje s sedežem v Franciji uvaža po carinskem postopku 63.21. Navaja, da je bilo blago predhodno izvoženo v tretjo državo zaradi postopka pasivnega oplemenitenja (vgradnje v avtomobil), nato pa kot sestavni del drugega blaga (avtomobila) ponovno uvoženo in ocarinjeno po zgoraj omenjenem carinskem postopku. Davčnega zavezanca zanima tudi, katera vrednost blaga je prava za namene poročanja v rekapitulacijskem poročilu in če je treba o tej dobavi poročati v sistem VIES.

V zvezi s tem odgovarjamo:

Dobava blaga v drugo državo članico Skupnosti po carinskem postopku 63 je za namene DDV oproščena dobava blaga znotraj Skupnosti, o kateri je treba poročati v rekapitulacijskem poročilu. Za namene poročanja v rekapitulacijskem poročilu se upošteva carinska vrednost uvoženega blaga, zmanjšana za vrednost začasno izvoženega blaga ali skupna vrednost uvoženega blaga (carinska vrednost), če se to blago dobavlja osebi, ki ni uvoznik, v drugo državo članico Skupnosti.

V pojasnilih DURS, št. 4230-267/2006, z dne 20. 6. 2006 , in pojasnilu CURS, št. 6/2006 , je opisan carinski postopek 42 in v tem okviru oproščena dobava blaga znotraj Skupnosti. V 14. točki pojasnila CURS je navedeno, da se to pojasnilo smiselno uporablja tudi pri izvajanju postopka ponovnega uvoza s hkratno sprostitvijo v prost promet za blago, ki je oproščeno plačila DDV v okviru davčne dobave v drugo državo članico (carinski postopek s šifro 63).

Za dobavo blaga v drugo državo članico Skupnosti v okviru carinskega postopka 63.21, ki ga davčni zavezanec navaja v dopisu, se upoštevajo iste določbe Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) in Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07 in 21/08), ki se uporabljajo za davčno obravnavo uvoza blaga v okviru carinskega postopka 42.

Na podlagi četrte točke prvega odstavka 50. člena ZDDV-1 je uvoz blaga oproščen plačila DDV, če je dobava takega blaga, ki jo opravi uvoznik, kot je opredeljen v 6. točki prvega odstavka 76. člena tega zakona, oproščena v skladu s 46. členom tega zakona. Blago, ki se uvaža v okviru carinskega postopka 63.21 in dobavlja v drugo državo članico Skupnosti, je tako lahko oproščeno plačila DDV, če so izpolnjeni pogoji iz 46. člena ZDDV-1 in 80. člena pravilnika.

Ker je oprostitev plačila DDV na podlagi 46. člena ZDDV-1 povezana z obveznostmi glede poročanja o teh dobavah v rekapitulacijskem poročilu, je treba upoštevati določbo 90. člena ZDDV-1, v skladu s katero mora vsak davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, davčnemu organu predložiti rekapitulacijsko poročilo o osebah, identificiranih za namene DDV v drugih državah članicah Skupnosti, katerim je dobavil blago pod pogoji iz 1. in 4. točke 46. člena tega zakona, in osebah, identificiranih za DDV v drugih državah članicah Skupnosti, katerim je dobavil blago, ki ga je pridobil znotraj Skupnosti v skladu s četrtim odstavkom 23. člena tega zakona.

Če davčni zavezanec opravi uvoz blaga v Sloveniji po carinskem postopku 63.21 in blago sam prenese oziroma prepelje v državo članico Skupnosti, v kateri ima sedež, predstavlja vrednost blaga, o kateri se poroča v rekapitulacijskem poročilu, vrednost uvoženega blaga (carinska vrednost kot jo določajo carinski predpisi), zmanjšana za vrednost začasno izvoženega blaga, za katero je bil uveden postopek pasivnega oplemenitenja (v obravnavanem primeru avtomobilski motorji).

V primeru oproščene dobave blaga znotraj Skupnosti, ki sledi uvozu blaga po carinskem postopku 63.21, davčnemu zavezancu v drugo državo članico Skupnosti, je vrednost, o kateri dobavitelj poroča v rekapitulacijskem poročilu, enaka carinski vrednosti uvoženega blaga, v katero je všteta tudi vrednost začasno izvoženega blaga (avtomobilskega motorja) v okviru carinskega postopka pasivnega oplemenitenja.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2554