100si

Vpisano: 22.7.2008 11:22:05

Spremembe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004 - 2006

Vlada je na seji 10. julija dala soglasje k finančnim spremembam Programa razvoja podeželja za RS 2004 – 2006. Sprejete spremembe Programa razvoja podeželja za RS 2004 - 2006 (PRP) se nanašajo na spremembe okvirne skupne finančne preglednice (preglednica 22 iz PRP).

Analiza stanja ukrepov PRP je pokazala, da je za ukrep izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD), ukrepe zgodnje upokojevanje, podpora izvajanju EU standardov na kmetijskih gospodarstvih (EU standardi) in tehnična pomoč, potrebnih več sredstev, kot je bilo predvideno. Za kmetijsko okoljske ukrepe, ukrepe Programa SAPARD in dopolnila k direktnim plačilom pa je potrebnih manj sredstev. Za izplačilo prevzetih obveznosti za omenjene ukrepe je zato potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

Za izplačilo prevzetih obveznosti se zato za leto 2006 na ukrepe OMD, zgodnje upokojevanje, EU standardi in tehnična pomoč prerazporedi del sredstev, namenjenih kmetijsko okoljskim ukrepom, ukrepom Programa SAPARD in dopolnilom k direktnim plačilom, v skupni višini 3,4 mio EUR.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2562