100si

Vpisano: 25.3.2013 10:17:03

Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov v tujini v letu 2008/2009

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov štirimesečnega raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike in medicine v tujini v študijskem letu 2008/2009.

Vrednost javnega razpisa

Višina sredstev javnega razpisa znaša 250.000,00 EUR. Višina sofinanciranja znaša 5.000,00 EUR za posameznega doktorskega študenta.

Pogoji javnega razpisa

Na javni razpis se lahko prijavijo izobraževalne in raziskovalne ustanove ter gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: prijavitelj), ki na raziskovalno sodelovanje v tujino napotijo doktorske študente, in ki:

 • so vpisane v sodni register Republike Slovenije in v Evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Agenciji Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost, če je prijavitelj gospodarska družba ali raziskovalna ustanova,
 • izvajajo javno veljavni študijski program, če je prijavitelj visokošolska izobraževalna ustanova.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati doktorski študent, ki ga prijavitelj prijavlja:

 • je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
 • je v študijskem letu 2008/2009 vpisan oz. sprejet na javno veljavni doktorski študijski program na javno veljavni izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji,
 • njegov doktorski študij je s področja naravoslovja, tehnike ali medicine,
 • raziskovalno sodelovanje v tujini se mora pričeti po dnevu vložitve vloge, vendar najkasneje do vključno 31.8.2009,
 • ima status mladega raziskovalca ali je asistent na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji,
 • ma na tuji instituciji že določenega somentorja.

Dokumentacija

Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjeno prijavnico, žigosano in podpisano s strani zakonitega zastopnika prijavitelja. Prijave, ki ne bodo vložene na prijavnem obrazcu, bodo zavržene.

Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo biti predložena dokazila o izpolnjevanju pogojev:

 • uradno potrdilo visokošolske institucije o vpisu prijavljenega doktorskega študenta na doktorski študij v študijskem letu 2008/2009 z navedbo študijskega programa in ravni izobraževanja,
 • za doktorske študente s statusom mladega raziskovalca pogodba o financiranju, sklenjena z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, za doktorske študente asistente pa pogodba o zaposlitvi,
 • izjavi slovenskega in tujega mentorja o vodenju doktorskega študenta v času raziskovalnega sodelovanja v tujini,
 • izjava prijavljenega doktorskega študenta, s katero ta soglaša, da ga prijavitelj prijavi na javni razpis.

Dostopnost dokumentacije

Razpisna dokumentacija skupaj z besedilom javnega razpisa in prijavnico je na voljo na spletni strani www.sklad‐kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na Vilharjevi 27 v Ljubljani v času uradnih ur vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro.

Besedilo razpisa

Rok in način oddaje prijav

Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v zaprti kuverti, vidno označene z napisom »Vloga na 52. javni razpis« in točnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani.

Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do vključno 28. februarja 2009 oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije

Dodatne informacije so na voljo pri Špeli Sušec na e‐poštnem naslovu spela.susec@sklad‐kadri.si, v času uradnih ur vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro pa tudi osebno na naslovu sklada ali telefonsko na št. 01/434‐10‐86 ali 01/434‐10‐80.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2689