100si

Vpisano: 10.10.2008 13:30:07

Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme

Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) nakupa nove tehnološke opreme v skupni višini 10.576.135,72 EUR. Sredstva prispevata Republika Slovenija – Ministrstvo za gospodarstvo v 15% deležu in Evropski sklad za regionalni razvoj v 85% deležu.
Sofinanciranje se odobri za upravičene stroške nakupa novih strojev, nove strojne opreme in nove programske opreme, ki predstavljajo smiselno zaokroženo tehnološko celoto in so povezani z novimi proizvodi/storitvami ali temeljito izboljšanimi proizvodi/storitvami z večjo dodano vrednostjo ali z bistvenimi spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu na tehnološkem področju.

Vlagatelji

Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi na dan 30.6.2007 (ta podjetja so bila namreč izločena iz prijave na Javni razpis za nakup nove tehnološke opreme v letu 2007).

Rok za prijavo

Rok za prijavo je do vključno 17.10.2008.

Razpisna dokumentacija

Podrobnejše informacije se nahajajo v razpisni dokumentaciji! Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor, v pisarni št. 1, pri svetovalcu 3 (Marjana Šipek) za državne pomoči in rizične naložbe, vsak delovni dan, med 9. in 14. uro in na spletni strani www.podjetniskisklad.si pod rubriko RAZPISI/AKTIVNI RAZPISI/P4a.

Več informacij

Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234 12 52 (Marjana Šipek), (02) 234 12 72 (mag. Manfred Lepej), (02) 234 12 45 (Jožef Babič), (02) 234 12 74 (Bojana Mikeln) in (02) 234 12 64 (mag. Boštjan Vidovič) ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2777