100si

Vpisano: 2.3.2004

uvi.si

Vlada sprejela predlog novele Zakona o potrošniških kreditih

Vlada RS je na današnji dopisni seji po nujnem postopku sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o potrošniških kreditih. Omenjena novela omejuje število izjem, za katere Zakon o potrošniških kreditih do sedaj ni veljal, ter širi pristojnosti Urada za varstvo potrošnikov pri izdaji dovoljenj za sklepanje potrošniških kreditov. Vlada RS želi s to novelo dodatno zaščititi potrošnike in poostriti nadzor nad dajalci kreditov.

Predlagane spremembe in dopolnila zakona na novo opredeljujejo pojem potrošniške hipotekarne pogodbe, podajajo zahtevo po notarskem zapisu in obveznosti notarja ter natančneje definirajo pomen čiste vrednosti kredita. Kredit bo poslej prepovedano zavarovati z bianco menico, čekom ali drugim plačilnim inštrumentom s podobnim učinkom. Po novem bo določena tudi najvišja dopustna efektivna obrestna mera. Ta lahko znaša, če je dajalec kredita oseba, ki ni banka ali hranilnica, največ obrestno mero, predpisano za zakonite zamudne obresti. Če je določena višja obrestna mera, je le-ta nična.

Predlog novele zakona tudi določa, da se pogodbena razmerja, pri katerih je potrošnik prodajalec in kupec oziroma jemalec finančnega najema oziroma leasinga iste stvari, štejejo za potrošniške kredite. Te stvari predlagatelj tudi izključuje iz stečajne mase in onemogoča njihovo nadaljnjo obremenitev s stvarnimi pravicami.

V praksi je bil pojem čiste vrednosti kredita pogosto napačno interpretiran. Da se to ne bi več dogajalo, jo predlog zakona natančneje opredeljuje kot vrednost, ki jo prejme potrošnik, plačano od dajalca kredita oziroma vrednost stvari, ki je bila dana potrošniku.

Predlagana novela med drugim tudi določa dolžnost poročanja dajalca kredita Uradu za varstvo potrošnikov. Nova je tudi določba, s katero se želi zagotoviti, da se osebi, ki je bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje goljufije, oderuštva oziroma ki je dovoljenje že imela, pa ji je bilo le to odvzeto, zavrne vloga za izdajo dovoljenja. Na ta način skuša predlagatelj novele zakona preprečiti osebam, ki so že zlorabile zakon, ponovno možnost podobne zlorabe in s tem dodatno ščiti potrošnika kot ekonomsko šibkejšo stranko.
Oglas
Slovenija se je pri pripravi zakona leta 2000 zgledovala po nemški, italijanski in nizozemski ureditvi, ki skladno z Direktivo o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi s potrošniškimi krediti (87/102/EGS) opredeljujejo vse oziroma večino izjem. Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne spreminjajo načel in ciljev, ki so bili podlaga za sprejem zakona v letu 2000. S tem bo novelirani Zakon o potrošniških kreditih še vedno usklajen z Direktivo ES, vendar pa se v svoji ureditvi približuje ureditvi v skandinavskih državah.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=283