100si

Vpisano: 6.10.2008 23:34:44

Obdavčitev dobave promocijske slike na ozemlju Slovenije kupcu iz Skupnosti in vpis v obrazec DDV-O

Pojasnilo DURS, št. 4230-155/2008-2, 25. 8. 2008

V primeru dobave promocijske slike oziroma dobave storitve oglaševanja, če dobava slike predstavlja del enovite transakcije oglaševanja, ki jo opravi davčni zavezanec na ozemlju Slovenije drugemu slovenskemu davčnemu zavezancu, ta pa zaračuna stroške izdelave davčnemu zavezancu, naročniku s sedežem v drugi državi članici EU, pojasnjujemo pravilen način obdavčitve z DDV in vpis transakcije, ki jo opravi davčni zavezanec končnemu naročniku s sedežem v drugi državi članici Skupnosti, v obrazec DDV-O.

Dobava promocijske slike kupcu, davčnemu zavezancu iz druge države članice Skupnosti, je obdavčena z DDV v Sloveniji, če slika ob dobavi ni namenjena za odpošiljanje ali prevoz v drugo državo. V obrazec DDV-O se vrednost promocijske slike vpiše v polje 11, obračunan DDV v polje 21 oziroma v polje 22, če je slika umetniški predmet.

Če dobava promocijske slike predstavlja del enovite storitve oglaševanja, ki jo opravi slovenski davčni zavezanec za davčnega zavezanca s sedežem v drugi državi članici Skupnosti, je ta storitev obdavčena v državi članici Skupnosti v kateri ima sedež naročnik storitve. Storitev, ki ni predmet DDV v Sloveniji, se v obrazec DDV-O ne vpiše.

Dobava promocijske slike na ozemlju Slovenije, ki se ob dobavi ne prevaža ali ne odpošilja (ostane na ozemlju Slovenije), je v skladu z določbo 19. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) predmet obdavčitve s slovenskim DDV. Od navedene dobave, ki jo opravi na ozemlju Slovenije, davčnemu zavezancu iz druge države članice Skupnosti, mora davčni zavezanec obračunati DDV v Sloveniji.

V skladu s 154. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06 , 52/07 , 120/07 in 21/08) in Navodilom za izpolnjevanje obrazca DDV-O, ki je v Prilogi X in je sestavni del pravilnika, se vrednost dobave blaga (brez DDV) na ozemlju Slovenije vpiše v polje 11, obračunan DDV v polje 21 oziroma v polje 22, če je slika umetniški predmet. V polje 22 se na podlagi navodila vpisuje vrednost obračunanega DDV po stopnji 8,5 %.

Nižja 8,5 % stopnja DDV se na podlagi drugega odstavka 41. člena ZDDV-1 obračunava in plačuje od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge I, ki je priloga tega zakona in je njegov sestavni del. V 10. točki Priloge I (Seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV) so določeni umetniški predmeti iz druge točke prvega odstavka 101. člena ZDDV-1, za katere lahko avtor pri obračunu DDV uporabi znižano stopnjo. Na podlagi te določbe ZDDV-1 so »umetniški predmeti« našteti v delu A Priloge III, ki je prav tako priloga tega zakona in njen del.

Če se promocijska slika uvršča med umetniški predmet, naveden v delu A Priloge III ZDDV-1, se za obračun DDV uporabi nižja 8,5 % stopnja DDV, zato se vrednost obračunanega DDV v tem primeru vpiše v polje 22 obrazca DDV-1. V nasprotnem primeru je treba za obračun in plačilo DDV uporabiti splošno 20 % stopnjo DDV in vrednost DDV vpisati v polje 21 obrazca DDV-O.

Dobava promocijske slike lahko na podlagi vsebine transakcije predstavlja tudi storitev oglaševanja. V tem primeru mora med naročnikom in izvajalcem (dobaviteljem) obstajati razmerje, iz katerega izhaja, da je vsebina naročila dejansko oglaševanje in ne samo dobava promocijske slike. Za določitev dobave promocijske slike kot transakcije enovite storitve oglaševanja mora primarno vsebino naročila predstavljati zahteva za izvedbo oglaševanja (na primer izdelava oglaševalnega sporočila in njegovo razširjanje).

Storitev oglaševanja je v skladu z določbo b točke prvega odstavka 29. člena ZDDV-1 transakcija, ki je opravljena v kraju, kjer ima sedež naročnik storitve. Če je naročnik storitve oglaševanja, ki jo opravi slovenski davčni zavezanec, davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici Skupnosti, je kraj opravljanja storitve in obdavčitev z DDV v tej drugi državi članici in ne v Sloveniji.

Dobava storitev, ki velja za opravljeno zunaj Slovenije, se na podlagi Navodila za izpolnjevanje ne vpiše v obrazec DDV-O.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2862