100si

Vpisano: 11.11.2008 11:14:34

Šolska prehrana in oprostitev DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-253/2008, 28. 10. 2008

Dijaški dom zagotavlja topel obrok hrane dijakom drugih šol, hkrati pa prodaja obroke hrane zasebniku, ki jih nato preproda šoli. V zvezi z vprašanjem glede uveljavljanja oprostitev plačila DDV od obrokov malice pojasnjujemo:

Ali je šolska prehrana oproščena plačila DDV, kadar jo dijakom šol zagotavlja:

  • dijaški dom, ki ga je ustanovila Vlada RS v okviru izvajanja izobraževalnega procesa, po isti ceni, kot ga zaračuna dijakom v dijaškem domu,
  • zasebnik, ki obroke malic kupuje v dijaškem domu po nižji ceni, kot jih dijaški dom zaračuna dijakom v dijaškem domu in jih nato proda šoli.

Obroki malic, ki jih za učence šol zagotavlja dijaški dom, so oproščeni plačila DDV. Kadar dijaški dom pripravo obrokov zaračuna zasebniku, mora od zaračunanega zneska obračunati DDV.

V skladu s sedmo točko 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost –ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) so plačila DDV oproščene storitve varstva otrok in mladostnikov ter dobava blaga in storitev, ki je z njimi neposredno povezana, ki jih kot javno službo opravljajo javni zavodi ali druge osebe na podlagi koncesije ali druge organizacije, ki se po predpisih štejejo za dobrodelne organizacije.

V drugem odstavku 65. člena Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06 , 52/07 , 120/07 in 21/08) je določeno, da se med dobave blaga in storitev, neposredno povezane s storitvami iz sedmega odstavka 42. člena ZDDV-1 uvršča tudi prehrana, pod pogojem, da jih opravijo izvajalci storitev varstva otrok in mladostnikov otrokom oziroma mladostnikom in da se prodajajo po nižjih cenah od tržnih in ni verjetno, da taka oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence.

Na podlagi 8. točke 42. člena ZDDV-1 so oproščene plačila DDV predšolska vzgoja, šolsko izobraževanje, poklicno usposabljanje in prekvalifikacije, vključno z dobavami blaga in storitev, ki so neposredno povezane z vzgojo in izobraževanjem, poklicnim usposabljanjem oziroma prekvalifikacijami, ki jih v skladu s predpisi opravljajo javni zavodi ali druge organizacije, pod pogoji, predpisanimi za opravljanje teh storitev, če ni verjetno, da taka oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence.

Med dobave blaga in storitev, neposredno povezane s storitvami iz 8. točke 42. člena ZDDV-1, se na podlagi tretjega odstavka 66. člena pravilnika uvrščajo tudi organizirani prevozi in prehrana, pod pogojem, da jih opravijo izvajalci izobraževanja neposredno udeležencem izobraževanja in da se prodajajo po nižjih cenah od tržnih in ni verjetno, da taka oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence.

Šolska prehrana je torej lahko oproščena plačila DDV, kadar so izpolnjeni v pravilniku predpisani pogoji, in sicer:

  • dobavo opravi izvajalec izobraževanja neposredno udeležencem izobraževanja,
  • dobava je opravljena po ceni, ki je nižja od tržne cene in
  • ni verjetno, da oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence.

Določbe drugega odstavka 65. člena in tretjega odstavka 66. člena pravilnika lahko razumemo širše, tako da je »šolska prehrana«, nudena neposredno s strani izvajalcev izobraževanja udeležencem izobraževanja tudi, ko obroke malic pripravlja druga šola ali vrtec ali dijaški dom.

Obroki malic, ki jih za dijake šol zagotavlja dijaški dom, so tako lahko oproščeni plačila DDV. Kadar dijaški dom dobavi obroke malic zasebniku, mora od obrokov malic, ki jih zaračuna zasebniku, obračunati DDV. Nadaljnja dobava malic, ki jo opravi zasebnik šoli, prav tako ne more biti oproščena plačila DDV, ampak mora zasebnik od obrokov malic obračunati DDV po stopnji 8,5 %.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2960