100si

Vpisano: 9.12.2008 10:39:54

Vlada sprejela Uredbo o kriterijih in pogojih za izdajanje poroštev po 86. a členu Zakona o javnih financah

Vlada je na redni seji 4. decembra 2008 sprejela Uredbo o kriterijih in pogojih za izdajanje poroštev po 86. a členu Zakona o javnih financah.

Spremenjeni Zakon o javnih financah, ki je začel veljati 20.11.2008, v 86.a členu določa, da lahko država izdaja poroštva kreditnim institucijam za omejitev učinkov svetovne finančne krize in ohranitev stabilnosti domačega finančnega sistema. Poroštva države, izdana na podlagi sprememb ZJF, lahko država izdaja samo za obveznosti iz naslova zadolžitve kreditnih institucij (bank) in do skupne višine 12 milijard eurov glavnic do 31.12.2010. Poroštva se lahko izdajajo za obveznosti iz naslova zadolžitve na finančnem ali medbančnem trgu, razen obveznosti iz naslova strukturiranih finančnih instrumentov, podrejenih obveznosti kreditne institucije in obveznosti do nadrejene osebe ter z njo povezanih oseb. Kreditne institucije morajo sredstva, pridobljena s poroštvom Republike Slovenije na podlagi zakona in uredbe, uporabiti za spodbujanje gospodarske aktivnosti in za zagotovitev ustrezne kreditne podpore gospodarstvu in prebivalstvu.

ZJF v 88. a členu predvideva sprejetje podzakonskega akta, ki bo uredil merila in pogoje ter višino provizije za izdajo poroštev kreditnim institucijam. Uredba bolj natančno ureja postopek izdaje poroštva, nadomestilo za izdajo poroštva ter ostale pogoje in kriterije za izdajo poroštva. Uredba določa tudi vlogo nadzorne institucije (Banke Slovenije), ki bo podala oceno o potrebnost in primernost izdaje vsakega poroštva. K uredbi je priložena tudi tabela, iz katere je razvidna višina letne provizije za izdano poroštvo, ki je odvisna od ročnosti kredita in bonitetne ocene posamenega prosilca - banke. Ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi vloge prosilke in ocene Banke Slovenije predlaga Vladi, da s sklepom odloči o izdaji poroštva. Vlada v sklepu določi tudi omejitve glede prejemkov in drugih bonitet vodilnih oseb v družbi, vključno z opcijami na delnice družbe ter omejitve v zvezi z izplačilom dividend in omejitve drugih pravic delničarjev. Poroštveno pogodbo z upnikom podpiše minister za finance.

Sprejetje uredbe je nujno, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države zaradi morebitnih motenj pri delovanju finančnega sistema, hkrati pa je sprejetje skladno s sklepi EMU/EU z dne 12.10.2008 oziroma 15. in 16.10.2008, s katerimi so se države članice EU zavezale za usklajeno delovanje za preprečevanje poglabljanja krize finančnih trgov in ohranitev stabilnosti finančnega sistema.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3048