100si

Vpisano: 28.5.2010 17:31:04

Obveznost plačevanja akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v RS (15. 12. 2008)

Pojasnilo DURS, št. 42103-36/2007/2, 15. 12. 2008

Zavezanec je postavil vprašanje glede izračuna in plačila akontacije dohodnine od dohodka, ki ga delavec na podlagi opravljanja zaposlitve v Sloveniji prejme od delodajalca v tujini. Ker ima delavec dogovorjen fiksen znesek neto plače, plača davek v njegovem imenu in za njegov račun tuji delodajalec.

Nadalje je navedeno, da so pogosto pri napotitvah tujih delavcev iz tuje matične družbe na delo v slovenske hčerinske družbe, pogoji delovnega razmerja določeni v pogodbi med tujim delodajalcem in fizično osebo (tujim državljanom), v skladu s katero delavec ostane v delovnem razmerju s tujim delodajalcem, vendar delo (najpogosteje na vodilnih položajih), opravlja v Republiki Sloveniji. Osnovna plača in bonusi so določeni po principu "davčne izravnave", kar pomeni, da ostanejo neto prejemki delavca enaki, kot če bi ostal na delu v matični državi, in to neodvisno od tega, koliko davkov je dolžan plačevati v Sloveniji. Delodajalec napotenemu delavcu izplača neto plačo na način, da od bruto plače odšteje hipotetičen davek (t.j. davek, ki bi ga delavec plačal, če bi ostal na delu v matični državi), nadalje delodajalec za delavca plačuje tudi socialne prispevke v matični državi in v imenu delavca poravnava davčno obveznost v Sloveniji. Če je slovenski davek višji od hipotetičnega davka v tujini, krije razliko delodajalec, če pa je slovenski davek nižji od davka, ki bi bil plačan v matični državi, delavec razliko vrne delodajalcu. Na ta način delavec ne more biti ne v boljšem ne v slabšem položaju zaradi različnih davčnih obveznosti v matični državi in državi, kamor je bil napoten na delo (t.j. v Sloveniji).

V zvezi z navedenim pojasnjujemo:

1. Splošno pravilo glede napovedovanja dohodkov iz zaposlitve, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v Republiki Sloveniji

V Sloveniji davčni organ akontacije dohodnine odmeri na podlagi napovedi, ki jo mora zavezanec vložiti skladno z 288. členom ZDavP-2 .

Zavezanec mora napovedati dohodek pred odbitkom za prispevke za socialno varnost (ki jih delodajalec za delavca plačuje v matični državi), saj pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka zmanjšanje za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačati zavezanec kot delojemalec, prizna davčni organ upoštevaje določbo drugega odstavka 41. člena ZDoh-2. Od ugotovljene davčne osnove davčni organ odmeri akontacijo dohodnine z odločbo. Zavezanec za plačilo akontacije dohodnine je zavezanec (delojemalec) sam.

Če akontacijo dohodnine, ki jo odmeri davčni organ na zgoraj naveden način, namesto delojemalca poravna njegov tuji delodajalec (pri tem pa za ta znesek ne zmanjša delavčeve neto plače), znesek tako plačane akontacije dohodnine velja za boniteto delojemalca in se všteva v davčno osnovo od dohodka delojemalca v mesecu plačila.

Na ta način je dohodek fizične osebe (ki se nanaša na znesek plačane akontacije dohodnine v Sloveniji) obdavčen šele, ko je pridobljen oziroma dosežen. V skladu s petim odstavkom 15. člena ZDoh-2 je dohodek pridobljen oziroma dosežen v davčnem letu, v katerem je prejet, če ni z ZDoh-2 drugače določeno. Šteje se, da je dohodek prejet, ko je izplačan fizični osebi ali je kako drugače dan na razpolago fizični osebi.

2. Odmera akontacije dohodnine od dohodkov iz zaposlitve, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v Sloveniji v primerih »pogodbeno« določenega obračunavanja hipotetičnega davka v matični državi

Kadar je že v sami pogodbi med tujim delodajalcem in fizično osebo (tujim državljanom), ki je napotena na delo v Slovenijo določeno, da tuj delodajalec za delavca plačuje prispevke v matični državi ter delavcu izplača neto plačo na način, da od bruto plače odšteje hipotetičen davek, ki ga nameni za plačilo davčne obveznosti v Sloveniji, lahko zavezanec postopa na naslednji način:

Zavezanec davčnemu organu napove bruto dohodek, v katerega so všteti prispevki za socialno varnost, ki se plačujejo v matični državi in hipotetičen davek, ter posebej izkaže navedene prispevke za socialno varnost in hipotetični davek.

Zmanjšanje za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačati zavezanec kot delojemalec, prizna davčni organ upoštevaje določbo drugega odstavka 41. člena ZDoh-2. Od ugotovljene davčne osnove davčni organ odmeri akontacijo dohodnine z odločbo.

Ker se v konkretnem primeru akontacija dohodnine od dohodkov iz zaposlitve v Sloveniji odmeri od bruto dohodka, v katerega je vštet hipotetičen davek, se v tem primeru šteje, da je akontacijo dohodnine v Sloveniji (v znesku, ki je enak hipotetičnemu davku v tujini) plačal zavezanec (delojemalec) sam.

V kolikor pa odmerjena akontacija dohodnine v Sloveniji presega hipotetičen davek v tujini ter takšno razliko v davku krije tuj delodajalec (pri tem pa za ta znesek ne zmanjša delavčeve neto plače), velja znesek tako plačane akontacije dohodnine (kot razlike v davku) za boniteto delojemalca in se všteva v davčno osnovo od dohodka delojemalca v mesecu plačila.

Pojasnilo z dne 18. 11. 2008
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3080