100si

Vpisano: 9.2.2009 11:21:04

Sklep glede ugotavljanja in uveljavljanja odgovornosti članov nadzornih organov in organov upravljanja gospodarskih družb v večinski lasti države in javnih gospodarskih zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija

Vlada je na seji 22. januarja 2009 sprejela sklep glede ugotavljanja in uveljavljanja odgovornosti članov nadzornih organov in organov upravljanja gospodarskih družb v večinski lasti države in javnih gospodarskih zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija.

Vlada nalaga pristojnim ministrstvom, da pri pripravi predlogov za predčasne zamenjave nadzornih svetov v gospodarskih družbah, v katerih ima Republika Slovenija prevladujoč lastniški delež in v javnih gospodarskih zavodih, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (podjetje v državni lasti) upoštevajo usmeritev, da morajo taki predlogi temeljiti na reviziji poslovanja, ki je ugotovila nepravilnosti pri poslovanju podjetja v državni lasti ali ugotovila opustitev dejanj, ki jih zahteva načelo skrbnega in vestnega gospodarstvenika ali na analizi poslovanja, iz katere je moč ugotoviti negativne trende poslovanja in/ali poslabšanje likvidnostne in solventnostne situacije podjetja. Izjemoma se lahko v primerih, ko bi zaradi časovnega odloga, potrebnega za izvedbo revizije, prišlo do nepopravljive škode, izvede predčasna zamenjava na obrazložen predlog pristojnega ministra.

Revizijo iz prejšnjega odstavka opravi pooblaščena revizijska organizacija ali pooblaščen revizor. Predlogi za predčasne zamenjave temeljijo na ugotovitvah pristojnih organov glede ugotovljenih nepravilnosti.

Vlada nalaga ministrstvom, da pregledajo ustanovitvene akte podjetij v državni lasti, katerih delovanje sodi v njihovo pristojnost, in ugotovijo ali se uprave teh podjetij imenujejo na podlagi javnega razpisa. Na tej osnovi naj pripravijo predloge za spremembe ustanovitvenih aktov, na podlagi katerih bodo uprave v bodoče imenovane na podlagi javnega razpisa ali drugega primernega načina skladnega z dobrimi praksami.

Vlada nalaga Ministrstvu za finance, da pripravi ustrezna gradiva in postopke, s katerimi bo Republika Slovenija kot lastnica oziroma Vlada Republike Slovenije kot njena zakonita zastopnica, zahtevala, da se v Novi Ljubljanski banki d.d. in Novi Kreditni banki Maribor d.d. opravi revizija poslovanja, ki bo raziskala izpostavljenost bank zaradi kreditiranja menedžerskih prevzemov in izpolnjevanje pogojev za dodelitev nagrad članom uprav ter ugotovila morebitno odgovornost uprav in nadzornih svetov za eventualne nepravilnosti in napačne odločitve.

Vlada nalaga ministrstvom in vladnim službam, pristojnim za podjetja v državni lasti, da pripravijo informacijo o možnostih za sprožitev postopkov uveljavljanja materialne odgovornosti članov organov vodenja in nadzora podjetji v državni lasti, katerih poslovanje je že dlje časa problematično.

Vlada nalaga ministrstvom in vladnim službam, pristojnim za podjetja v državni lasti, da za vsa imenovanja, ki so bila izvedena od nastopa sedanje vlade, zaprosijo Kadrovsko – akreditacijski svet Vlade Republike Slovenije (KAS) za preveritev, ali imenovani člani nadzornih svetov izpolnjujejo pogoje in kriterije za članstvo v nadzornih svetih podjetjih v državni lasti, ki jih bo oblikoval KAS, še posebej glede preprečevanja konflikta interesov. Za imenovanja, ki so bila izvedena pred nastopom sedanje vlade, izvede KAS preveritev na podlagi predloga pristojnega ministrstva.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3293