100si

Vpisano: 9.2.2009 11:28:39

Odgovor na obrazloženo mnenje Evropske komisije v zvezi s prenosom Direktive 2002/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o spremembah Direktive Sveta 76/207/EGS o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev

Vlada je na redni seji 29. januarja 2009 sprejela odgovor na obrazloženo mnenje Evropske komisije v zvezi s prenosom Direktive 2002/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o spremembah Direktive Sveta 76/207/EGS o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev, kot ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Za podpis in posredovanje odgovora Evropski Komisiji prek Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji, najkasneje do 30. 1. 2009, vlada pooblasti dr. Ivana Svetlika, ministra za delo, družino in socialne zadeve.

Evropska komisija v posredovanem pismu ugotavlja, da Republika Slovenija ohranja zakonodajo, ki delavki ne zagotavlja možnosti, da se po koncu porodniškega dopusta vrne na svoje delovno mesto ali na enakovredno mesto pod pogoji, ki zanjo niso manj ugodni, in do vseh izboljšav delovnih pogojev, do katerih bi bila upravičena med svojo odsotnostjo. Evropska komisija zato vztraja pri ugotovitvi, da slovenski organi niso pravilno prenesli člena 1(2) Direktive 2002/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o spremembah Direktive Sveta 76/207/EGS o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev v delu, ki uvaja novi člen 2(7) v Direktivo Sveta 76/207/EGS.

Ministrstvo v svojem odgovoru zaradi odprave nejasnosti ponovno pojasnuje obseg pravice delavke, da se po koncu porodniškega dopusta vrne na svoje delovno mesto ali na enakovredno mesto pod pogoji, ki zanjo niso manj ugodni, in do vseh izboljšav delovnih pogojev, do katerih bi bila upravičena med svojo odsotnostjo. Slovenska pravna ureditev zagotavlja varstvo iz člena 2(7) Direktive Sveta 76/207/EGS ne samo ženskam na porodniškem dopustu, temveč vsem zaposlenim, torej tako ženskam delavkam kot tudi moškim delavcem, ki koristijo starševski dopust. Delavke in delavci nimajo pravice do vrnitve na svoje delovno mesto samo po izrabi porodniškega dopusta, ampak tudi po izrabi celotnega starševskega dopusta (porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka, očetovski dopust in posvojiteljski dopust) in še celo en mesec po izrabi tega dopusta. Delavke in delavci imajo pravico, da se po izrabi starševskega dopusta vrnejo ne samo na svoje ali enakovredno delovno mesto, ampak celo nujno na svoje delovno mesto, kar je zanje ugodneje, kot če bi jim bila zagotovljena vrnitev samo na enakovredno delovno mesto. Ker se delavkam in delavcem v času odsotnosti zaradi starševskega dopusta ne prekine delovno razmerje, so deležni enakih pravic ter enakih izboljšav delovnih pogojev, do katerih bi bili upravičeni med svojo odsotnostjo kot ostale delavke in delavci, ki so v tem obdobju dejansko opravljali delo. Naj na koncu dodamo še to, da so delavke in delavci v času, ko koristijo starševski dopust (porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka, del očetovskega dopusta in posvojiteljski dopust) upravičeni do 100% nadomestila plače, kar bistveno prispeva k zagotavljanju enake obravnave zaposlenih žensk in moških kot staršev.

V zvezi z navedenim tako ministrstvo ocenjuje, da je ureditev v slovenski nacionalni zakonodaji skladna z novim členom (2)7 Direktive Sveta 76/207/EGS in v bistvenem tudi presega minimalne standarde iz člena 1(2) Direktive.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3294