100si

Vpisano: 9.2.2009 11:35:49

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

Vlada je na redni seji 29. januarja 2009 sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih.

Na predlog posameznih ministrstev novela uredbe vključuje organizacijske spremembe v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvu za notranje zadeve in Ministrstvu za zunanje zadeve. S temi spremembami se bo na Ministrstvu za notranje zadeve zaradi reorganizacije dela in narave nalog iz Direktorata za upravno notranje zadeve izločil Sektor za migracije in integracijo ter Sektor za azil ter združil v nov Direktorat za migracije in integracijo. Na Ministrstvu za zunanje zadeve se bo zaradi reorganizacije dela razdružil obstoječi Direktorat za načrtovanje politik in politično multilateralo v dva nova direktorata, in sicer Direktorat za multilateralne in globalne zadeve ter Direktorat za gospodarsko diplomacijo in razvojno sodelovanje. Na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se bo zaradi reorganizacije dela razdružil obstoječi Direktorat za znanost in visoko šolstvo v dva nova direktorata in sicer Direktorat za znanost in Direktorat za visoko šolstvo. Zaradi narave nalog se bo ustvaril tudi nov Direktorat za investicije, ki se bo ukvarjal z neposrednim vodenjem investicij na področju znanosti, študentskih domov in NUK, posredno pa bo sodeloval pri vodenju investicij na področju visokega šolstva. Novi direktorat bo imel pomembno vlogo tudi na področju črpanja strukturnih skladov, vključil pa se bo s sodelovanjem ARRS v pripravo pregleda velike raziskovalne opreme in izdelave strategije za čim učinkovitejšo izkoriščenost le-te in pripravo načrta nabave nove opreme. Direktorat se bo ukvarjal z vodenjem denacionalizacijskih postopkov, sodelovanjem pri pravnem urejanju podeljevanja stavbnih pravic, služnosti, vzpostavljanju najemnih razmerij, odprodajo državnega premoženja in podobnih zadev s področja upravljanja državne lastnine povezano z upravljavci.

Nadaljnji spremembi se nanašata na uskladitev poimenovanje naziva veleposlanik (višji sekretar) v skladu s poimenovanjem iz priloge I te uredbe in osmega odstavka 14. člena Kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 60/08), ter na spremembo poimenovanja delovnega mesta korespondent ataše z manjšim popravkom pri opisu nalog tega delovnega mesta.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3296