100si

Vpisano: 22.5.2004

UL št. 53 z dne 14.5.2004

Pravilnik o izvajanju 29. člena Zakona o davku na dodano vrednost (oprostitve DDV pri sprostitvi uvoženega blaga v prost promet)

Na podlagi drugega odstavka 66. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo in 45/04), izdaja minister za finance
PRAVILNIK
o izvajanju 29. člena Zakona o davku na dodano vrednost

I. SPLOŠNO

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik podrobneje določa kriterije in način uveljavljanja oprostitev plačila davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) v skladu z 29. členom Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo in 45/04, v nadaljnjem besedilu: ZDDV).


2. člen

(prepoved odtujitve ali drugačne uporabe)

(1) Blaga, oproščenega plačila DDV na podlagi 29. člena ZDDV, pred potekom roka, določenega v tem pravilniku oziroma v carinskih predpisih, ni dovoljemo odtujiti, dati v uporabo drugemu ali kako drugače uporabiti za druge namene, ne pa za tiste, zaradi katerih je bilo oproščeno plačila DDV, preden DDV ni plačan. Teh predmetov prav tako ni mogoče zastaviti, posoditi ali drugače izročiti kot zavarovanje druge obveznosti.
(2) Če se blago pred potekom predpisanega roka odtuji, da v uporabo drugemu ali kako drugače uporabi za druge namene, ne pa za tiste, zaradi katerih je bilo oproščeno plačila DDV, se plača DDV, ki se obračuna po stopnji, ki velja na dan, ko se predmeti nenamensko uporabijo ter na podlagi podatkov o davčni osnovi, ki jo ugotovi na ta dan pristojni carinski organ.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko blago, ki je predmet oprostitve DDV, s soglasjem pristojnega carinskega organa prenese brez obračuna DDV na drugo osebo, če dokaže da izpolnjuje vse predpisane pogoje za uveljavljanje zadevne oprostitve.


3. člen

(dokazovanje izpolnjevanja pogojev)

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev določenih z ZDDV in tem pravilnikom za uveljavljanje oprostitve plačila DDV se smiselno uporabljajo carinski predpisi o dokazovanju pogojev za uveljavljanje oprostitve plačila carine v zadevnih primerih.


4. člen

(tolarska protivrednost)

(1) Vrednosti, določene s tem pravilnikom, ki so izražene v evrih, se v tolarsko protivrednost preračunajo enkrat letno in sicer po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na prvi delovni dan v oktobru. Tako ugotovljena vrednost se zaokroži na 1000 tolarjev, tako da se zneski do vključno 500 tolarjev zaokrožijo navzdol, zneski nad 500 tolarjev pa se zaokrožijo navzgor.
(2) Tolarska protivrednost, ugotovljena v skladu s prejšnjim odstavkom, se uporablja za izvajanje tega pravilnika od 1. januarja naslednjega leta in velja celo koledarsko leto.
II. POŠILJKE NEZNATNE VREDNOSTI

5. člen

(obseg oprostitve)

V skladu s 1. točko 29. člena ZDDV je plačila DDV od uvoza oproščena pošiljka, poslana prejemniku kot pismo ali paket v skupni vrednosti, ki ne presega tolarske protivrednosti 22 evrov.
III. RABLJENO OSEBNO PREMOŽENJE

6. člen

(obseg oprostitve)

(1) Osebno premoženje v skladu z 2. točko 29. člena ZDDV je vsako premoženje, namenjeno za osebno rabo ali rabo v gospodinjstvu, ki:
– ga je fizična oseba uporabljala oziroma je bilo v njeni lasti najmanj 6 mesecev pred preselitvijo, če gre za predmete trajnejše uporabne vrednosti;
– bo uporabljeno za enake namene, kot pred preselitvijo.
(2) Za osebno premoženje iz prejšnjega odstavka se šteje predvsem naslednje blago:
– predmeti za gospodinjstvo;
– kolo in motorno kolo, osebni avtomobil, avtomobilska prikolica, avtodom, jahta in čoln, zasebno letalo;
– domače živali, vključno z jahalnimi konji.
(3) Za osebno premoženje se v skladu s prvim odstavkom tega člena štejejo tudi prenosni instrumenti in naprave, namenjene za opravljanje svobodnega poklica osebe, ki jih uvaža.
7. člen

(priznavanje oprostitev)

(1) Oprostitve iz prejšnjega člena se priznajo v roku 12 mesecev od dneva, ko je fizična oseba pridobila dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Slovenija) oziroma se je preselila v Slovenijo, in se lahko uvozi v več ločenih pošiljkah.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, se lahko upravičencu prizna oprostitev plačila DDV preden se preseli oziroma pridobi dovoljenje za stalno bivanje v Sloveniji, če se obveže, da se bo v roku šestih mesecev dejansko preselil in če položi ustrezen instrument zavarovanja za plačilo morebitnega davčnega dolga.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka se šestmesečni rok iz prve alinee prvega odstavka 6. člena tega pravilnika ugotavlja glede na dan, ko je osebno premoženje dejansko uvoženo v Slovenijo.
(4) Pod pogoji predvidenimi v carinskih predpisih lahko pristojni organi odobrijo oprostitev osebnega premoženja preden je zadevna oseba prijavila običajno bivališče v Sloveniji oziroma lahko odobrijo oprostitev za osebno premoženje osebe, ki se seli zaradi izjemnih političnih okoliščin.
(5) Za blago iz prejšnjega člena velja prepoved iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika 12 mesecev od dneva sprostitve blaga v prost promet.
IV. PREDMETI, UVOŽENI OB SKLENITVI ZAKONSKE ZVEZE

8. člen

(obseg oprostitve)

(1) Oprostitev plačila DDV v skladu s 3. točko 29. člena ZDDV se nanaša na:
– predmete za gospodinjstvo, stare ali nove;
– običajna poročna darila, ki jih osebi iz 3. točke 29. člena ZDDV pošlje oseba s stalnim bivališčem v tuji državi, če vrednost posameznega darila ne presega 200 evrov v tolarski protivrednosti.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko pristojni organ odobri oprostitev za več kot 200 evrov v tolarski protivrednosti, pod pogojem, da vrednost vsakega oproščenega darila ne presega 1000 evrov v tolarski protivrednosti in da so v državi nakupa bile plačane uvozne dajatve in DDV.
(3) Za pridobitev pravice do oprostitve iz prejšnjega odstavka mora upravičenec carinskemu organu predložiti dokaz o sklenjeni zakonski zvezi.
9. člen

(priznavanje oprostitev)

(1) Oprostitev plačila DDV se nanaša na blago, ki je uvoženo:
– ne prej kot dva meseca pred datumom, ki je določen za sklenitev zakonske zveze, če upravičenec predloži ustrezni instrument zavarovanja plačila davčnega dolga;
– ne pozneje kot 4 mesece od dneva sklenitve zakonske zveze.
(2) Blago iz 8. člena tega pravilnika se lahko, v rokih iz prejšnjega odstavka, uvozi v več ločenih pošiljkah.
(3) Za blago iz prejšnjega člena velja prepoved iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika 12 mesecev od dneva sprostitve blaga v prost promet.
V. PREDMETI, PRIDOBLJENI Z DEDOVANJEM

10. člen

(obseg oprostitve)

(1) Oprostitev plačila DDV v skladu s 4. točko 29. člena ZDDV se nanaša na osebno premoženje, ki ga državljani Slovenije s stalnim bivališčem v Sloveniji, podedujejo v tujini.
(2) Za prevozna sredstva iz 4. točke 29. člena ZDDV, za katera oprostitev ne velja, se štejejo prevozna sredstva, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti.
(3) Za opremo iz 4. točke 29. člena ZDDV se ne štejejo prenosni instrumenti in naprave, ki jih je zapustnik uporabljal v svojem poklicu.
11. člen

(priznavanje oprostitev)

(1) Oprostitev plačila DDV v skladu s prejšnjim členom se lahko uveljavlja za osebno premoženje, ki je bilo deklarirano za sprostitev v prost promet najpozneje v dveh letih od dneva pridobitve dediščine.
(2) Podedovano blago se lahko uvozi v več ločenih pošiljkah, v roku, določenem v prejšnjem odstavku.
(3) Oprostitev se lahko uveljavlja tudi za osebno premoženje, ki ga z dedovanjem pridobijo pravne osebe s sedežem v Sloveniji, ki se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo.
VI. UČNI PRIPOMOČKI

12. člen

(obseg oprostitve)

Učni pripomočki iz 5. točke 29. člena ZDDV so predmeti in inštrumenti (vključno z računalniki in pisalnimi stroji), ki jih dijaki in študentje uporabljajo pri svojem šolanju.
VII. POŠILJKE NEKOMERCIALNEGA BLAGA

13. člen

(obseg oprostitve)

V skladu s 7. točko 29. člena ZDDV nekomercialno blago pomeni pošiljko blaga, ki:
– je priložnostna,
– vsebuje blago, namenjeno izključno osebni uporabi prejemnika ali njegove družine; narava oziroma količina blaga pa kaže na to, da ne gre za pošiljko, poslano v komercialne namene,
– skupna vrednost blaga v pošiljki, skupaj z vrednostjo izdelkov iz 14. člena tega pravilnika, ne presega 45 evrov v tolarski protivrednosti,
– jo pošiljatelj pošlje prejemniku brezplačno.
14. člen

(količinske omejitve)

Če pošiljka vsebuje tobačne izdelke, alkoholne pijače, parfume ali toaletne vode, se v skladu s 7. točko 29. člena ZDDV šteje za pošiljko nekomercialnega blaga, če količine posamezne vrste izdelkov v pošiljki ne presegajo naslednjih količin:
(a) tobačni izdelki:
– 50 cigaret, ali
– 25 cigarilosov (cigare, težke največ 3 grame), ali
– 10 cigar, ali
– 50 gramov tobaka za kajenje;
(b) alkoholne pijače:
– 1 liter destilirane pijače in žgane pijače z vsebnostjo alkohola nad 22% vol., ali
– 1 liter destilirane pijače, žgane pijače in aperitivi z vinsko ali alkoholno osnovo, z vsebnostjo alkohola do največ 22% vol. peneča vina, desertna vina, ali
– 2 litra mirnih vin
(c) parfumi: 50 gramov, ali
toaletne vode: 0,25 litra.
15. člen

(omejitve za večje pošiljke)

Če količina izdelkov iz prejšnjega člena v pošiljki presega količine, navedene v prejšnjem členu in zato ni mogoče uveljavljati oprostitve plačila DDV, se DDV obračuna od vrednosti celotne pošiljke.
VIII. ČASTNA ODLIKOVANJA IN NAGRADE, DARILA PREJETA V OKVIRU MEDNARODNIH ODNOSOV IN PREDMETI, NAMENJENI ŠEFOM TUJIH DRŽAV

1. Častna odlikovanja in nagrade

16. člen

(obseg oprostitve)

(1) Častna odlikovanja in nagrade so oproščena plačila DDV v skladu z 8. točko 29. člena ZDDV, če se pristojnemu carinskemu organu dokaže, da narava ali posamična vrednost predmetov kaže na to, da niso komercialne narave.
(2) Za častna odlikovanja in nagrade iz prejšnjega odstavka se štejejo:
– odlikovanja, ki so jih osebam s stalnim prebivališčem v Sloveniji podelile tuje vlade ali mednarodne organizacije;
– pokali, medalje in podobni predmeti simbolične narave, ki so bili podeljeni v drugi državi osebam, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji kot darilo oziroma izraz spoštovanja za njihovo delovanje na področjih, kot so umetnost, znanost, šport ali javna dela ali v znak priznanja za zasluge ob posebnih priložnostih;
– pokali, medalje in podobni predmeti simbolične narave, ki jih uvozijo tuji organi in tuje fizične osebe z namenom, da jih brezplačno podelijo v Sloveniji za enake namene kot po prejšnji alinei;
– pokali, medalje in podobni predmeti simbolične narave, namenjeni brezplačni podelitvi na poslovnih konferencah in podobnih dogodkih osebam, ki imajo stalno prebivališče v tujini;
– nagrade, trofeje in spominki simbolne narave in omejene vrednosti, ki so namenjene za brezplačno razdeljevanje osebam z običajnim prebivališčem v državi, ki ni država uvoza, na poslovnih konferencah in podobnih mednarodnih prireditvah; njihova narava, enotna vrednost ali druge značilnosti ne smejo biti take, da bi lahko nakazovale, da so za komercialne namene.
2. Darila prejeta v okviru mednarodnih odnosov

17. člen

(obseg oprostitve)

(1) V skladu z 8. točko 29. člena ZDDV je plačila DDV oproščeno blago, ki:
– ga uvažajo osebe, ki so bile na uradnem obisku v državi, v kateri nimajo stalnega prebivališča, in ki so prejela te izdelke kot darilo organov države gostiteljice;
– ga uvažajo osebe, ki nameravajo uradno obiskati Slovenijo in te izdelke nameravajo podeliti organom države gostiteljice;
– je poslano kot darilo, v znak prijateljstva ali dobre volje, s strani tujih organov ali skupin z dejavnostjo v javnem interesu, slovenskim uradnim organom ali skupini, ki deluje v javnem interesu in je upravičenec pridobil soglasje pristojnega organa, da uveljavi oprostitev plačila DDV.
(2) Oprostitev plačila DDV iz prejšnjega odstavka se nanaša samo na:
– priložnostna darila;
– darila, ki po naravi, vrednosti in količini ne odražajo nobenega komercialnega namena;
– darila, ki niso uporabljena za komercialne namene.
3. Predmeti, namenjeni šefom tujih držav

18. člen

(obseg oprostitve)

(1) V skladu z 8. točko 29. člena ZDDV, se oprostitve nanašajo na:
– darila šefom držav;
– blago, ki ga bodo uporabljali oziroma potrošili tuji šefi države ali osebe, ki uradno predstavljajo te države v času uradnega obiska v Sloveniji, če obstoja vzajemnost.
(2) Prejšnji odstavek se nanaša tudi na osebe, ki uživajo posebne pravice v skladu z mednarodnim javnim pravom, podobne tistim, ki jih uživajo šefi držav.
IX. TERAPEVTSKE SUBSTANCE ČLOVEŠKEGA IZVORA IN REAGENTI ZA DOLOČANJE KRVNIH SKUPIN IN TIPOV TKIV, FARMACEVTSKI IZDELKI, KI SE UPORABLJAJO NA MEDNARODNIH ŠPORTNIH PRIREDITVAH, LAB0RATORIJSKE ŽIVALI

1. Terapevtske substance človeškega izvora in reagenti za določanje krvnih skupin in tipov tkiv

19. člen

(obseg oprostitve)

V skladu z 9. točko 29. člena ZDDV so:
– terapevtske substance človeškega izvora: človeška kri in njeni derivati;
– reagenti za določanje krvnih skupin: vsi reagenti človeškega, živalskega, rastlinskega ali drugega izvora, ki se uporabljajo za določanje krvnih skupin in za zaznavanje krvnih nepravilnosti;
– reagenti za določanje tipov tkiv: vsi reagenti človeškega, živalskega, rastlinskega ali drugega izvora, ki se uporabljajo za določanje tipov človeških tkiv.
20. člen

(pogoji)

(1) Izdelki iz prejšnjega člena so ob uvozu oproščeni plačila DDV, če:
– so namenjeni za ustanove ali laboratorije, izključno za uporabo za nekomercialne medicinske ali znanstvene namene;
– so opremljeni s certifikatom, ki ga izda pristojni organ v državi odhoda;
– je embalaža opremljena s posebno nalepko, ki označuje te izdelke.
(2) Oprostitev plačila DDV vključuje tudi posebno pakiranje, pomembno za transport izdelkov iz tega poglavja, vključno z raztopili in pripomočke, ki so potrebni za uporabo in so vključeni v pošiljkah.
2. Farmacevtski izdelki, ki se uporabljajo na mednarodnih športnih prireditvah

21. člen

(obseg oprostitev)

Oprostitev plačila DDV se nanaša na farmacevtske izdelke, ki so namenjeni športnikom ali živalim, ki sodelujejo na mednarodnih športnih prireditvah v Sloveniji, in sicer v količinah, ki so potrebne za zadovoljitev njihovih potreb v času bivanja v Sloveniji.
3. Laboratorijske živali in biološke ali kemične snovi, namenjene za raziskave

22. člen

Pod pogoji predvidenimi v carinskih predpisih, so oproščene DDV:
– živali, ki so posebej pripravljene in so poslane brezplačno za laboratorijsko uporabo in
– biološke ali kemične snovi, ki so uvožene brezplačno.
X. BLAGO, KI GA UVAŽAJO DRŽAVNI ORGANI TER DOBRODELNE IN ČLOVEKOLJUBNE ORGANIZACIJE

23. člen

(obseg oprostitve)

(1) Oprostitev plačila DDV v skladu z 10. točko 29. člena ZDDV se nanaša na:
– osnovne življenjske potrebščine, ki jih brezplačno pridobijo in uvozijo državni organi ali druge dobrodelne ali človekoljubne organizacije, če so namenjene za brezplačno razdelitev osebam, potrebnim pomoči;
– vsakovrstno blago, ki ga organom in organizacijam iz prejšnje alinee pošlje tuja oseba brezplačno in brez komercialnih namenov, zaradi zbiranja prispevkov na priložnostnih dobrodelnih ali človekoljubnih prireditvah, in je namenjeno osebam, potrebnim pomoči;
– opremo, ki jo organom in organizacijam iz prve alinee tega člena pošlje tuja oseba brezplačno in brez komercialnih namenov, izključno za namene njihove dejavnosti oziroma doseganje dobrodelnih oziroma človekoljubnih ciljev.
(2) Osnovne življenjske potrebščine iz prve alinee prejšnjega odstavka zajemajo tisto blago, ki je namenjeno zadovoljevanju nujnih življenjskih potreb, kot na primer: hrana, zdravila, oblačila, posteljnina, šotori in bivalni kontejnerji.
(3) Blaga iz prvega odstavka tega člena ni dovoljeno posojati, dajati kot varščino, oddajati ali prenašati, za plačilo ali brezplačno, brez plačila DDV.
(4) Če organizacija, ki je uvozila blago z oprostitvijo, ne izpolnjuje več pogojev, zaradi katerih je bila upravičena do oprostitve, ali pa uporablja blago za druge namene kot so prevideni v prvem odstavku tega člena, mora za to blago plačati DDV.
XI. PREDMETI, KI SO UVOŽENI ZA KORIST ŽRTEV ELEMENTARNIH NESREČ

24. člen

(1) Blaga iz 11. točke 29. člena ZDDV se potem, ko ga ne uporabljajo več žrtve elementarnih nesreč, ne sme posojati, dati v najem ali prenesti, za plačilo ali brezplačno, brez plačila DDV.
(2) Če se blago posodi, odda v najem ali prenese na organizacijo, ki je sama upravičena do ugodnosti oprostitve v skladu z 11. točko 29. člena ZDDV, ali na organizacijo, ki je upravičena do oprostitve v skladu z 10. točko 29. člena ZDDV, se oprostitev lahko odobri še naprej, pod pogojem, da organizacija uporablja blago za namene, zaradi katerih ima pravico do take oprostitve.
(3) Če organizacija, ki je uvozila blago z oprostitvijo, ne izpolnjuje več pogojev, zaradi katerih je bila upravičena do oprostitve ali pa uporablja blago za druge namene kot so prevideni v prvem odstavku tega člena, mora za to blago plačati DDV.
25. člen

(sklep Evropske komisije)

(1) Oprostitev plačila DDV v skladu z 11. točko 29. člena ZDDV se lahko odobri le na podlagi sklepa Evropske komisije.
(2) Do odločitve Evropske komisije lahko carinski organi upravičencu, za katerega predvidevajo, da bo lahko uveljavil oprostitev plačila dajatev po odločitvi Evropske komisije, odobrijo začasno oprostitev plačila DDV. Carinski organ lahko zahteva jamstvo, da bo DDV plačan, če oprostitev ne bo odobrena.
XII. PREDMETI, UVOŽENI ZA POTREBE SLEPIH ALI GLUHIH OZIROMA DRUGIH FIZIČNO ALI DUŠEVNO PRIZADETIH OSEB

26. člen

(deli in orodje)

Oprostitev plačila DDV v skladu z 12. točko 29. člena ZDDV se nanaša tudi na sestavne in nadomestne dele ter orodje, namenjeno vzdrževanju ali popravilu predmetov, uvoženih za potrebe slepih ali gluhih ali drugih fizično ali duševno prizadetih oseb pod pogojem, da so uvoženi istočasno kot predmeti, na katere se nanaša oprostitev. Če so sestavni deli in orodje uvoženi ločeno od osnovnih predmetov oprostitve, mora upravičenec dokazati, da so namenjeni za predmete, ki so bili predhodno ob uvozu oproščeni plačila DDV oziroma bi bili oproščeni plačila DDV, če bi se uvozili hkrati s temi deli oziroma orodji.
27. člen

(posojanje, oddaja ali prenos predmetov)

(1) Predmete, ki so v skladu z 12. točko 29. člena ZDDV oproščeni plačila DDV pri uvozu, lahko upravičene ustanove ali organizacije na nepridobitni osnovi posodijo, oddajo ali prenesejo, za plačilo ali brezplačno, prizadetim osebam, s katerimi se ukvarjajo, brez plačila DDV. Če se predmet posodi, odda v najem ali prenese na ustanovo ali organizacijo, ki je sama upravičena do ugodnosti oprostitve, je oprostitev odobrena še naprej, pod pogojem, da organizacija uporablja predmete za namene, zaradi katerih ima pravico do take oprostitve.
(2) Če pogoji iz prejšnjega odstavka niso izpolnjeni, predmetov, uvoženih v skladu z 12. točko 29. člena ZDDV, ni dovoljeno posojati, dajati kot varščino, oddajati ali prenašati, za plačilo ali brezplačno, brez plačila DDV.
(3) Če organizacija, ki je z oprostitvijo uvozila blago iz prvega odstavka tega člena, ne izpolnjuje več pogojev, zaradi katerih je bila upravičena do oprostitve, ali pa uporablja blago za druge namene kot so prevideni v prvem odstavku tega člena, mora za to blago plačati DDV.
XIII. OPREMA, UVOŽENA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

28. člen

(obseg oprostitve)

(1) Oprostitev plačila DDV v skladu s 13. točko 29. člena ZDDV se nanaša na opremo, ki:
– jo je imetnik uporabljal in je bil njen lastnik vsaj 12 mesecev pred prenehanjem opravljanja svoje dejavnosti v državi odhoda;
– jo bo imetnik uporabljal za enako dejavnost, kot pred prenosom dejavnosti;
– se ne bo uporabljala za dejavnosti, oproščene plačila DDV brez pravice do odbitka vstopnega davka ali za dejavnosti, ki ne sodijo v okvir sistema DDV;
– po naravi in velikosti ustreza dejavnosti konkretnega imetnika;
– je uvožena v roku 12 mesecev od dneva, ko je imetnik v državi odhoda prenehal opravljati svojo dejavnost.
(2) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za opremo, ki jo v Slovenijo uvažajo dobrodelne in človekoljubne organizacije zaradi prenosa sedeža dejavnosti v Slovenijo, če so od te opreme v državi izvoza plačale DDV in ga niso dobile povrnjenega.
(3) Oprostitev plačila DDV po tem členu se ne more uveljaviti, če se s preselitvijo ne vzpostavi nova dejavnost, temveč se v Sloveniji oprema vloži v že ustanovljeno podjetje.
(4) Za prevozna sredstva iz 13. točke 29. člena ZDDV se štejejo motorna vozila, ki po svoji naravi ne predstavljajo sredstva za proizvodno oziroma storitveno dejavnost.
XIV. ŽIVINA IN KMETIJSKI TER GOZDARSKI PRIDELKI, KI JIH SLOVENSKI DRŽAVLJANI PRIDELAJO NA SVOJIH POSESTVIH V OBMEJNEM OBMOČJU SOSEDNJE DRŽAVE TER SEMENA IN GNOJILA, KI JIH UVOZIJO TUJI DRŽAVLJANI ZA SVOJA POSESTVA V SLOVENIJI

29. člen

(obseg oprostitve)

(1) Oprostitev plačila DDV v skladu s 14. točko 29. člena ZDDV se nanaša na poljedeljske, živinorejske, čebelarske, vrtnarske in gozdarske pridelke, ki jih uvozijo slovenski državljani, ki opravljajo osnovno dejavnost v Sloveniji, te proizvode pa pridelajo na svojih posestvih v obmejnem območju sosednje države. Oprostitev plačila DDV se nanaša samo na živino in pridelke, ki jih uvažajo kmetijski proizvajalci oziroma so uvoženi za njihov račun.
(2) Oprostitve iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na živinorejo, se uporabljajo le za živinorejske izdelke tistih živali, ki izvirajo iz Slovenije ali živali, ki so bile v Sloveniji sproščene v prost promet.
(3) Oprostitev plačila DDV velja za tiste predelane proizvode, ki niso bili predelani ali obdelani bolj, kot je to običajno po pridelovanju ali žetvi.
(4) Čistokrvni konji, ki niso starejši od šestih mesecev in so skoteni izven Slovenije od živali, ki so bile oplojene v Sloveniji in nato začasno izvožene zaradi kotitve, so ob uvozu oproščeni plačila DDV.
(5) Oprostitev velja tudi za izdelke ribištva ali ribogojnic, ki jih v jezerih ali vodnih poteh, ki mejijo na ozemlje Slovenije, opravljajo ribiči s sedežem v Sloveniji in na izdelke lovskih dejavnosti, ki jih na takih jezerih ali vodnih poteh opravljajo lovci in ribiči s sedežem v Sloveniji.
30. člen

(obseg oprostitve za tuje kmetovalce v Sloveniji)

(1) V skladu s 14. točko 29. člena ZDDV se lahko ob uvozu oprostijo plačila DDV semena, gnojila in izdelki za obdelavo zemlje in pridelkov, ki jih kmetijski pridelovalci s prebivališčem oziroma sedežem v državi, ki meji na Slovenijo, uvozijo za uporabo na svojih posestvih v Sloveniji.
(2) Oprostitev plačila DDV v skladu s prejšnjim odstavkom se lahko uveljavlja le za tolikšne količine semena, gnojil ali drugih izdelkov, kot so potrebni za opravljanje dejavnosti na posestvu upravičenca in jih uvozi kmetijski pridelovalec oziroma se uvozijo za njegov račun.
XV. VZORCI BLAGA NEZNATNE VREDNOSTI

31. člen

(obseg oprostitve)

(1) Za vzorce blaga neznatne vrednosti iz 15. točke 29. člena ZDDV se šteje blago, ki je reprezentativno za določeno skupino blaga in ki je glede izgleda ter količine neuporabno za kakršnekoli druge namene, razen za pospeševanje prodaje blaga iste vrste in kvalitete.
(2) Carinski organ lahko zahteva, da se določeni vzorci napravijo trajno neuporabni za trgovske namene (s tem, da se žigosajo, preluknjajo ali na drug način napravijo neuporabni), vendar tako, da ne izgubijo lastnost vzorca.
XVI. TISKOVINE IN REKLAMNI MATERIAL

32. člen

(obseg oprostitve)

V skladu s 16. točke 29. člena ZDDV so plačila DDV oproščeni:
1. tiskovine, kot so katalogi, ceniki, navodila za uporabo, brošure, če se nanašajo na:
– blago za prodajo ali najem s strani osebe s sedežem v tretji državi;
– prevozne storitve, storitve zavarovanja, bančne in druge storitve, ki jih ponujajo osebe, s sedežem poslovanja izven Slovenije;
2. predmeti za reklamne namene, ki so brez komercialne vrednosti, ki jih dobavitelj brezplačno pošilja svojim strankam in jih je mogoče uporabiti le v reklamne namene.
33. člen

(pogoji)

Oprostitev iz 1. točke prejšnjega člena velja le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– iz tiskovine mora biti jasno razvidno ime podjetja, ki proizvaja, prodaja ali oddaja v najem ustrezno blago ali ki nudi ustrezne storitve;
– vsaka pošiljka lahko vsebuje največ eno tiskovino ali posamezen primerek vsake tiskovine, če pošiljko sestavlja več tiskovin. Pošiljka, ki jo sestavlja več izvodov istih tiskovin, je lahko kljub temu oproščena plačila DDV, če njena bruto teža ne presega enega kilograma;
– tiskovine ne smejo biti predmet zbirnih pošiljk istega pošiljatelja istemu naročniku.
XVII. BLAGO, NAMENJENO UPORABI NA SEJMU, RAZSTAVI ALI PODOBNI PRIREDITVI

34. člen

(obseg oprostitve)

(1) V skladu s 17. točko 29. člena ZDDV je plačila DDV oproščeno naslednje blago:
– majhni vzorci blaga, proizvedeni izven carinskega območja, namenjeni za razstavljanje na sejmu ali podobni prireditvi;
– blago, uvoženo izključno zato, da se na sejmu ali podobni prireditvi predstavi blago ali delovanje stroja ali aparata;
– različni materiali manjše vrednosti kot so: barve, laki, tapete, ki se porabijo za postavitev, opremljanje in krasitev začasnih stojnic na sejmu ali podobni prireditvi in se popolnoma potrošijo;
– reklamne tiskovine kot so: katalogi, prospekti, ceniki, plakati, koledarji (ilustrirani ali ne), neokvirjene fotografije in ostali predmeti, ki se brezplačno razdelijo obiskovalcem kot propagandni material na sejmu ali podobni prireditvi.
(2) Za namene iz prejšnjega odstavka izraz "sejem ali podobna prireditev" pomeni:
– sejem, razstavo in podobno prireditev s področja trgovine, industrije, kmetijstva ali domače obrti;
– razstavo ali prireditev, organizirano v dobrodelne namene;
– razstavo ali prireditev, organizirano predvsem za pospeševanje znanosti, tehnike, domače obrti, umetnosti, kulturnega, izobraževalnega ali športnega sodelovanja, verskega sodelovanja, dela sindikatov, sodelovanja na področju turizma ali zaradi mednarodnega sporazumevanja;
– srečanja predstavnikov mednarodnih organizacij ali združenj;
– uradne slovesnosti in spominske shode;
razen razstav, prirejenih za zasebne namene v prodajalnah ali drugih poslovnih prostorih zaradi prodaje blaga.
(3) Oprostitev iz prve alinee prvega odstavka tega člena je omejena na vzorce, ki:
– so brezplačno uvoženi ali so na sejmu, razstavi ali podobni prireditvi pridobljeni iz nepakirane količine blaga, ki se uvozi zaradi predstavitve na sejmu;
– se delijo brezplačno izključno obiskovalcem med prireditvijo;
– imajo v primerjavi s ceno za mersko enoto istovrstnega blaga majhno vrednost;
– jih je v vzorčnih ovitkih očitno manj, kot jih je v standardnih ovitkih za prodajo na drobno;
– se v primeru živil in pijač, ki niso pakirane tako kot je določeno v prejšnji alinei potrošijo na sejmu, razstavi ali podobni prireditvi;
– njihova skupna vrednost in količina ustreza naravi sejma, razstave ali podobni prireditvi ter številu obiskovalcev, trajanju prireditve in času razstavljavčeve udeležbe.
(4) Oprostitev iz druge alinee prvega odstavka tega člena je omejena na blago:
– ki je potrošeno ali uničeno na razstavi, in
– je primerno, po vrednosti in količini naravi sejma, razstave ali podobne prireditve, številu obiskovalcev, trajanju prireditve in času razstavljavčeve udeležbe.
(5) Oprostitev iz četrte alinee prvega odstavka tega člena je omejena na tiskovine in reklamne materiale, ki so:
– izključno namenjeni brezplačnemu razdeljevanju javnosti na sejmu, razstavi ali podobni prireditvi;
– po vrednosti in količini ustrezni naravi prireditve, številu obiskovalcev, trajanju prireditve in času razstavljavčeve udeležbe.
XVIII. BLAGO, UVOŽENO ZARADI PREIZKUŠANJA, PREISKOVANJA ALI TESTIRANJA

35. člen

(obseg oprostitve)

(1) Oprostitev plačila DDV v skladu z 18. toč


Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=351