100si

Vpisano: 14.1.2003

Računovodja.com

Napoved za odmero davka od dohodkov iz premoženja - 15.1.03

Zavezanec, ki oddaja premično ali nepremično premoženje v najem fizičnim osebam, mora napoved za odmero davka od dohodkov iz premoženja, doseženih v letu 2002, napovedati do 15. 1. 2003.


Zavezanec za davek od dohodkov iz premoženja je po določbi 63. člena zakona o dohodnini (Ur.l.RS. št. 71/93, popr. 2/94, 7/95 in 44/96) fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ima v državi ali tujini dohodke iz premoženja, če se od teh dohodkov ne plačuje kakšen drug davek po tem zakonu.


Po določbi tretje alinee 64. člena navedenega zakona se davek od dohodkov iz premoženja plačuje od dohodkov, doseženih z oddajanjem zemljišč, stanovanjskih ali poslovnih prostorov, garaž in prostorov za počitek oziroma rekreacijo, opreme, prevoznih sredstev in drugega premoženja v najem.


Zavezanec za davek od dohodkov iz premoženja mora po določbi 177. člena zakona o davčnem postopku (Ur.l.RS, št. 18/96,87/97, 82/98, 91/98, 108/99 in 97/01) vložiti napoved za odmero davka od oddajanja premičnega in nepremičnega premoženja v najem vložiti v 15 dneh po prejemu najemnine oziroma plačila v naravi ali z nasprotno storitvijo, pri davčnem uradu, kjer je vpisan v davčni register, če pa ni vpisan, pa pri davčnem uradu, kjer je vpisan izplačevalec dohodkov. Zavezanec, ki oddaja premično ali nepremično premoženje v najem za več mesecev v letu, vloži napoved v 15 dneh po poteku časa, za katerega je bilo dano premoženje v najem, vendar najkasneje do 15. januarja tekočega leta za preteklo leto


Kadar je izplačevalec od teh dohodkov pravna oseba ali zasebnik, davek obračuna in plača za zavezanca izplačevalec od vsakega posameznega dohodka, ki mora davek obračunati in plačati hkrati z izplačilom dohodka. Po določbi 34. člena zakona o davčnem postopku morajo pravne osebe in zasebniki podatke o teh dohodkih do 31. januarja posredovati tako davčnemu organu kot tudi zavezancu.


Vir: DURS


Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=36