100si

Vpisano: 25.5.2009 13:17:02

Odgovor na uradni opomin Evropske komisije v zvezi z izvajanjem Direktive Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP

Vlada je na seji 21. maja 2009 sprejela odgovor na uradni opomin Evropske komisije v zvezi z izvajanjem Direktive Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Republika Slovenija v odgovoru na prejeti opomin pojasnjuje določbe iz delovnopravne zakonodaje na podlagi Zakona o delovnih razmerjih, saj meni, da imamo posebnosti v zvezi z zaposlitvijo poslovodnih oseb primerno urejene. Del očitkov v opominu, vezanih na Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo pa bo odpravljenih s spremembo tega predpisa, predvidoma konec leta 2009.

Evropska komisija v posredovanem pismu Republiko Slovenijo opozarja na neustrezen prenos Direktive Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP. Komisija opozarja na izvajanje direktive, zlasti določbe 5 okvirnega sporazuma v zvezi z izvzetji iz ukrepov za preprečevanje zlorab zaradi veriženja pogodb za določen čas za poslovodne osebe ter delavce na umetniškem in kulturnem področju. Med ukrepi za preprečevanja zlorab direktiva navaja naslednje: objektivne razloge, ki opravičujejo obnovitev takšnih pogodb ali razmerij, najdaljše skupno trajanje zaporednih pogodb ali razmerij za določen čas, število obnovitev takšnih pogodb ali razmerij.

Glede sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas s poslovodnimi osebami Republika Slovenija v odgovoru pojasnjuje ureditev iz Zakona o delovnih razmerjih. Evropska komisija meni, da je Slovenija v splošno zakonodajo uvedla edini ukrep, po katerem se lahko sklene ena ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za največ dve leti, razen za izjeme in med katere sodijo tudi poslovodne osebe. Za vse izjeme, razen za poslovodne osebe, je po mnenju Evropske komisije, končni datum pogodbe o zaposlitvi določen s pojavom posebnega dogodka, zato komisija sklepa, da bi bilo mogoče zaposliti poslovodne osebe po eni ali več zaporednih pogodbah o zaposlitvi za določen čas za nedoločeno obdobje.

Republika Slovenija v odgovoru pojasnjuje, da 72. člen Zakona o delovnih razmerjih ureja posebnosti pogodbe o zaposlitvi s poslovodnimi osebami in med drugim določa, da lahko stranki drugače uredita pogoje in omejitve delovnega razmerja za določen čas. To pomeni, da je lahko pogodba o zaposlitvi sklenjena za čas trajanja mandata poslovodne osebe, ki v tem primeru pomeni določen čas.

Glede zaposlitve za določen čas za delavce na umetniškem in kulturnem področju pa Ministrstvo za kulturo do konca leta 2009 predvideva ustrezno spremembo dopolnila Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3663