100si

Vpisano: 4.6.2009 13:52:11

Vpisovanje podatkov o obrestih v obrazec DDV-O

Pojasnilo DURS, št. 4230-121/2009, 2. 6. 2009

Davčni zavezanec prosi za dodatno obrazložitev v zvezi z izpolnjevanjem polja 15 obrazca DDV-O, saj navodilo za izpolnjevanje obrazca ne vsebuje podrobnih navodil. Davčni zavezanec meni, da so oproščene dobave brez pravice do odbitka DDV pri finančnih storitvah, oproščene dobave v Sloveniji, kot tudi oproščene dobave v druge države članice EU in se zato vpisujejo v polje 15 obrazca DDV-O.

V zvezi z navedenim odgovarjamo:


V polje 15 obrazca DDV-O se vpisujejo samo oproščene finančne storitve, ki jih opravi davčni zavezanec na ozemlju Slovenije. Finančne storitve, pri katerih je kraj opravljanja storitev zunaj Slovenije, se ne vpisujejo v obrazec DDV-O.


V Prilogi X je poleg obrazca DDV-O tudi Navodilo za izpolnjevanje obrazca DDV-O, ki je na podlagi določbe osmega odstavka 156. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08 in 123/08) njegov sestavni del. Za izpolnjevanje polja 15 obrazca DDV-O je v navodilu zapisano, da se v to polje vpisuje vrednost oproščenih dobav blaga in storitev brez pravice do odbitka DDV.

V pojasnilu DURS, št. 4230-55/2008-3, z dne 7. 3. 2008, je dodatno pojasnjeno, da se v polje 15 obrazca DDV-O vpiše podatek o prejetih obrestih od plačnika iz Slovenije ali osebe iz druge države članice EU, ki ni davčni zavezanec. Enako kot za obresti, velja ta obrazložitev tudi za ostale finančne storitve.

Predmet obdavčitve z DDV in posledično predmet vpisa v obrazec DDV-O v Sloveniji je na podlagi določbe 3. točke prvega odstavka 3. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 52/07 in 33/09) opravljanje storitev, ki jih davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti na ozemlju Slovenije za plačilo. Kraj opravljanja finančnih storitev za naročnika s sedežem zunaj Skupnosti ali za davčnega zavezanca s sedežem v drugi državi članici je kraj, kjer ima naročnik sedež svoje dejavnosti ali ima stalno poslovno enoto, za katero je storitev opravljena, oziroma če takega kraja ni, kraj, kjer ima stalno prebivališče ali običajno prebiva.

V polje 15 obrazca DDV-O se na podlagi navedenega ne vpisuje opravljanje finančnih storitev za davčnega zavezanca s sedežem v drugi državi članici oziroma za naročnika s sedežem zunaj Skupnosti, ker je kraj obdavčitve z DDV zunaj Slovenije.

Dodatno še poudarjamo, da ima davčni zavezanec na podlagi določbe c) točke drugega odstavka 66. člena ZDDV-1 pravico do odbitka DDV, če se blago ali storitve uporabijo za namene transakcij, ki so oproščene v skladu s točkami 1 in 4 (a) do (e) 44. člena tega zakona, če ima naročnik sedež zunaj Skupnosti ali če so te transakcije neposredno povezane z blagom, namenjenim za izvoz iz Skupnosti. Davčni zavezanec ima torej pravico do odbitka DDV tudi za opravljanje finančnih transakcij, če jih opravi za naročnika (davčnega zavezanca ali drugo osebo) s sedežem zunaj Skupnosti. Za opravljanje finančnih storitev za naročnike s sedežem ali prebivališčem v Skupnosti, davčni zavezanec nima pravice do odbitka DDV.

Ureditev glede vpisovanja finančnih storitev v obrazec DDV-O, ki je povzeta v tem odgovoru, velja le do konca tega leta. Na podlagi sprememb glede kraja opravljanja storitev, ki jih določa Direktiva Sveta 2008/8/ES z dne 12. 2. 2008 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede kraja opravljanja storitev (UL L 44, 20. 2. 2008, str. 11), mora namreč Slovenija te spremembe, ki se nanašajo tudi na opravljanje finančnih storitev in poročanje v DDV evidencah, povzeti v svojo zakonodajo in jih začeti uporabljati s 1. 1. 2010.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3706