100si

Vpisano: 14.7.2009 23:08:54

Pojasnila v zvezi z izpolnjevanjem obrazca REK-1 ob izplačilu dohodkov po Zakonu o udeležbi delavcev pri dobičku

Pojasnilo DURS, št. 4210-132/2009, 2. 7. 2009


I.

V tem dopisu navajamo pojasnila v zvezi z izplačili po Zakonu o udeležbi delavcev pri dobičku – ZUDDob (Uradni list RS, št. 25/2008) z vidika izpolnjevanja podatkov v obrazcu REK-1, katerega izplačevalci predložijo davčnemu organu na dan izplačila:

 • dohodka v obliki pripadajočega zneska dobička na podlagi denarne sheme,
 • dohodka, ki se izplača v denarju na podlagi delniške sheme – ostanek dohodka.

(1) Izplačila po ZUDDob pred potekom enega leta od dneva pridobitve pravice do pripadajočega zneska dobička

 • se v celoti vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09),
 • prispevki za socialno varnost se obračunajo in plačajo od celotnega dohodka,
 • če so delavci vključeni v individualno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ) po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1 (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB4), se obračunani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (delojemalcev ter delodajalcev) vplačajo na osebne račune delavcev – zavarovancev.

Ob izplačilu delodajalci predložijo podatke na obrazcu REK-1, katerega izpolnjujejo takole:

  a) vrsta dohodka 1130 Izplačila po ZUDDob pred potekom enega leta – zaposleni, ki niso v indiv. PDPZ

REK-1 zbirni del

Osnova za prispevke in dohodnino

Celotno izplačilo je obdavčeno in se všteva v osnovo za prispevke, zato se vpiše v polji 111 in 112

Prispevki za socialno varnost

Vsi prispevki se obračunajo in plačajo

(izjeme: zaposleni invalidi nad kvoto, delodajalci - invalidska podjetja)

Podatek o letu ustvarjenega dobička

Se vpiše v polje 011 – npr. če se deli znesek dobička iz leta 2008, potem se vpiše 2008[*];

iREK

Vrsta dohodka

1109

Osnova za prispevke

P04

Prispevki za socialno varnost

Vsi prispevki obračunani, plačani ob dejanskem plačilu


  b) vrsta dohodka 1131 Izplačila po ZUDDob pred potekom enega leta – zaposleni, ki so v indiv. PDPZ

REK-1 zbirni del

Osnova za prispevke in dohodnino

Celotno izplačilo je obdavčeno in se všteva v osnovo za prispevke, zato se vpiše v polji 111 in 112

Prispevki za socialno varnost

Prispevki za PIZ se na REK-1 le obračunajo (prikažejo se le v kolono obračunani in se ne prikažejo v kolono za plačilo), ker jih delodajalec nakaže na indiv. račun PDPZ delavca pri upravljavcu pokojninskega načrta.

Ostali prispevki se obračunajo in plačajo.

Podatek o letu ustvarjenega dobička

Se vpiše v polje 011 – npr. če se deli znesek dobička iz leta 2008, potem se vpiše 2008[**].

iREK

Vrsta dohodka

1109

Osnova za prispevke

P04

Prispevki za socialno varnost

Prispevki za PIZ se prikažejo kot obračunani, kot plačani pa ne (ker se plačila izvršijo upravljavcu PN – teh plačil pa DURS ne spremlja).

Ostali prispevki se prikažejo kot obračunani, kot plačani pa ob dejanskem vplačilu.


(2) Izplačila po ZUDDob po poteku enega leta od dneva pridobitve pravice do pripadajočega zneska dobička

 • v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja po ZDoh-2 se všteva 30 % izplačanega zneska,
 • 30 % izplačanega zneska predstavlja osnovo za obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost,
 • če so delavci vključeni v individualno PDPZ po ZPIZ-1, se obračunani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (delojemalcev ter delodajalcev) vplačajo na osebne račune delavcev – zavarovancev.

Ob izplačilu delodajalci predložijo podatke na obrazcu REK-1, katerega izpolnjujejo takole:

  a) vrsta dohodka 1132 Izplačila po ZUDDob po poteku enega leta – zaposleni, ki niso v indiv. PDPZ

REK-1 zbirni

Osnova za prispevke in dohodnino

30 % izplačanega zneska je obdavčenega in se všteva v osnovo za prispevke, le-ta znesek se vpiše v 111 in 112

Prispevki za socialno varnost

Vsi prispevki se obračunajo in plačajo

(izjeme: zaposleni invalidi nad kvoto, delodajalci – invalidska podjetja)

Podatek o letu ustvarjenega dobička

Se vpiše v polje 011 – npr. če se deli znesek dobička iz leta 2008, potem se vpiše 2008[***];

iREK

Vrsta dohodka

1109

Osnova za prispevke

P04

Prispevki za socialno varnost

Vsi prispevki obračunani, kot plačani pa ob dejanskem plačilu


  b) vrsta dohodka 1133 Izplačila po ZUDDob po poteku 1 leta – zaposleni, ki so v indiv. PDPZ

REK-1 zbirni

Osnova za prispevke in dohodnino

30 % izplačanega zneska je obdavčenega in se všteva v osnovo za prispevke, le-ta znesek se tudi vpiše v 111 in 112

Prispevki za socialno varnost

Prispevki za PIZ se na REK-1 le obračunajo (se prikažejo le v kolono obračunani in se ne prikažejo v kolono za plačilo), ker jih delodajalec nakaže na indiv. račun PDPZ delavca pri upravljavcu pokojninskega načrta.

Ostali prispevki se obračunajo in plačajo.

Podatek o letu ustvarjenega dobička

Se vpiše v polje 011 – npr. če se deli znesek dobička iz leta 2008, potem se vpiše 2008[****];

iREK

Vrsta dohodka

1109

Osnova za prispevke

P04

Prispevki za socialno varnost

Prispevki za PIZ se prikažejo kot obračunani, kot plačani pa ne (ker se plačila izvršijo upravljavcu PN – teh plačil pa DURS ne spremlja).

Ostali prispevki se prikažejo kot obračunani, kot plačani pa ob dejanskem plačilu.


(3) Izplačila po ZUDDob po poteku treh let od dneva pridobitve pravice do pripadajočega zneska dobička

Celotno izplačilo se ne všteva v davčno osnovo po ZDoh-2 in je v celoti oproščeno plačila prispevkov za socialno varnost. Delodajalci ob izplačilu ne predlagajo podatkov na obrazcu REK.II.

V zaključku pojasnjujemo, da se izplačilo dohodka v obliki pripadajočega zneska obresti, ki ga delavec prejme na podlagi denarne sheme ali na podlagi delniške sheme, ne vključuje v obrazec REK. Skladno z ZUDDob se te obresti štejejo za obresti od denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji. Od tovrstnih obresti pa se ne plačuje davčni odtegljaj, temveč se skladno s četrtim odstavkom 134. člena ZDoh-2 dohodnina izračuna in plača na letni ravni – na podlagi napovedi zavezanca. Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji, in pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, mora davčni zavezanec rezident vložiti do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto pri davčnem organu. Napovedi ni dolžan vložiti davčni zavezanec rezident, katerega skupni znesek obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji, in pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, vključno z obrestmi iz denarne ali delniške sheme po ZUDDob (v delu, ki se skladno z ZUDDob všteva v davčno osnovo), dosežen v davčnem letu, ne presega zneska 1.000 eurov.
[*] Tehnična rešitev za oddajo obrazca REK-1 na eDavkih zahteva podatek v obliki MM.LLLL; izplačevalec kot podatek o mesecu (MM) v vsakem primeru vpiše mesec 08.
[**] Tehnična rešitev za oddajo obrazca REK-1 na eDavkih zahteva podatek v obliki MM.LLLL; izplačevalec kot podatek o mesecu (MM) v vsakem primeru vpiše mesec 08.
[***] Tehnična rešitev za oddajo obrazca REK-1 na eDavkih zahteva podatek v obliki MM.LLLL; izplačevalec kot podatek o mesecu (MM) v vsakem primeru vpiše mesec 08.
[****] Tehnična rešitev za oddajo obrazca REK-1 na eDavkih zahteva podatek v obliki MM.LLLL; izplačevalec kot podatek o mesecu (MM) v vsakem primeru vpiše mesec 08.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3825