100si

Vpisano: 16.7.2009 10:12:28

Soglasje k Letnemu poročilu Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov za leto 2008

Vlada je na seji 9. julija 2009 dala soglasje k Letnemu poročilu Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov za leto 2008, ki ga je nadzorni svet Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov obravnaval v maju 2009.

Letno poročilo sestavljata poslovno poročilo in računovodsko poročilo. Prihodki in odhodki sklada so prikazani analitično in v skladu s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in vsebujejo pojasnila k posamezni finančni postavki. Prihodki in odhodki se vodijo ločeno na sredstva za izvajanje Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (namenska sredstva) in na sredstva za delovanje sklada (sredstva za delo). Prihodki in odhodki so prikazani primerjalno glede na realizacijo v predhodnem letu.

V letu 2008 je imel sklad 19.151.629 evrov skupnih prihodkov in 22.971.610 evrov skupnih odhodkov. Skupni presežek odhodkov nad prihodki je 3.819.981 evrov in se pokrije iz nerazporejenih presežkov prihodkov nad odhodki sklada iz preteklih let. Od tega: presežek odhodkov nad prihodki 3.801.837,82 evrov iz namenskega premoženja in presežek odhodkov nad prihodki 18.142,66 evrov iz sredstev za delo sklada.

Poslovno poročilo zajema poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, programske cilje sklada, dolgoročne strateške cilje države in sklada, letni cilji sklada, uresničevanje ciljev, opis produktov sklada (poročilo o aktivnostih sklada po vrstah področij financiranja – kvotni sistem, vzpodbude, javni razpisi), poročilo o delu nadzornega sveta, poročilo o kadrovskih in drugih splošnih zadevah in izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ.

Najpomembnejša naloga sklada za leto 2008 je bila nadaljevanje izvajanja drugih finančnih vzpodbud, ki bi delodajalce dodatno vzpodbudila, da bi zaposlili brezposelnega invalida. Javni razpis za sofinanciranje delodajalcev, ki so zaposlili brezposelnega invalida, je dosegel svoj cilj, saj so sofinancirali 630 novih zaposlitev brezposelnih invalidov.

Več kot 600 delodajalcev je izbralo kot način izpolnjevanja kvote nadomestno izpolnjevanje kvote in sklenilo z invalidskim podjetjem pogodbo o poslovnem sodelovanju. Nadomestno izpolnjevanje kvote predstavlja kar 40 % vseh pričakovanih prilivov sklada, zato že od vsega začetka izvajanja nadzora nad kvotnim sistemom temu produktu posvečajo posebno pozornost in skrb.

Sklad mesečno nadzira v povprečju 5.500 delodajalcev o načinu izvajanja kvotnega sistema, nadzira vplačevanje prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v sklada pri 2.500 zavezancih in vrši izterjavo neplačanih prispevkov ter izvršuje mesečna izplačila v povprečju 3.800 delodajalcem, ki so prejemniki finančnih vzpodbud.

Vse aktivnosti sklada so bile in bodo usmerjene k osnovnemu cilju Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – povečanju števila zaposlenih invalidov. Podatki o številu zaposlenih invalidov na zadnji dan v letu 2008 kažejo, da je bilo skoraj 9 % več zaposlenih invalidov kot ob uvedbi kvotnega sistema. Tudi v primerjavi z drugimi evropskimi državami ugotavljamo, da je Slovenija uspešna pri zagotavljanju enakih možnost invalidov pri njihovem zaposlovanju.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3853