100si

Vpisano: 16.7.2009 13:12:09

Predlog novele Zakona o deviznem poslovanju

Vlada je na redni seji 15. julija 2009 sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2A). Temeljni cilj predlaganega Zakona je ustrezna ureditev nadzora prenosa gotovine, ki jo v Skupnost ali iz Skupnosti prenašajo rezidenti in nerezidenti v potniškem, blagovnem in poštnem prometu ter ureditev pravnega okvirja, ki bo omogočil racionalnejše menjalniško poslovanje. Predlog Zakona obravnava še natančnejše določbe na področju sankcioniranja prekrškov.

Pri izvajanju Zakona o deviznem poslovanju se je izkazalo, da je nekatere zakonske rešitve, ki se nanašajo predvsem na kontrolo gotovine ob vstopu v Evropsko skupnost ali izstopu iz nje potrebno dopolniti oziroma spremeniti. Prav tako ni več ustrezno urejeno opravljanje menjalniških poslov, pri katerih se sedaj zahteva predhodna pogodba s poslovno banko. Takšna ureditev se je zaradi upada obsega menjalniških poslov izkazala za neracionalno. Predlog zakona uvaja odpravo instituta pogodbenega menjalca, kar bo imelo za posledico stroškovno učinkovitejše izvajanje menjalniških poslov.

Poglavitne predlagane spremembe ukinjajo obvezno predhodno sklepanje pogodb pogodbenih menjalcev o opravljanju menjalniških poslov s poslovnimi bankami. Uvajajo se jasnejše določbe, ki ureja sankcioniranje menjalcev, oziroma odvzem dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov. Med prekrške ZDP-2A šteje, če pravna oseba, podjetnik posameznik oz. posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ali pa posameznik pri prijavi vnosa ali iznosa gotovine z ozemlja Skupnosti posreduje napačne ali nepopolne podatke. Med sankcije se uvršča tudi odvzem prevoznega sredstva, v katerem je bila skrita gotovina, pod pogojem, da je le-ta skrita v prostoru, posebej izdelanim ali prirejenim za skrivanje predmetov.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3860