100si

Vpisano: 16.7.2009 13:20:43

Poročilo Programa izobraževanja za brezposelne osebe za šolsko leto 2007/2008

Vlada je na seji 15. julija 2009 sprejela poročilo Programa izobraževanja za brezposelne osebe za šolsko leto 2007/2008, ki je potekal v dveh ločenih sklopih, in sicer v javno veljavnih izobraževalnih programih za odrasle v programu Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) in v javno veljavnih formalno-izobraževalnih programih (od osnovne šole do vključno dodiplomskega študija). Vanj je bilo skupaj vključenih 2.658 brezposelnih oseb, od tega 2.534 oseb v formalno-izobraževalne programe, 124 oseb pa v program PUM. Vključevanje v program je potekalo s ciljem, da se vanj vključi najmanj 50% žensk.

Program izobraževanja za brezposelne osebe temelji na Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, prednostno pa je bil v šolskem letu 2007/2008 namenjen:

  • vsem brezposelnim osebam brez poklicne oziroma strokovne izobrazbe,
  • brezposelnim osebam s poklicno in strokovno izobrazbo, ki so se vključevale v izobraževanje za pridobitev drugega poklica, s poudarkom na tehničnih in naravoslovnih smereh,
  • brezposelnim osebam s poklicno in strokovno izobrazbo, na področju katere niso mogle dobiti zaposlitve in so bile pri Zavodu RS za zaposlovanje prijavljene več kakor šest mesecev,
  • osebam, ki jim je delovno razmerje prenehalo kot presežnim delavcem zaradi poslovnih razlogov, stečaja, likvidacije delodajalca ali prisilne poravnave in so imele z delodajalcem sklenjeno pogodbo o izobraževanju.

Pri pripravi programa so v okviru vladne projektne skupine sodelovali Ministrstvo za gospodarstvo, Zavod RS za zaposlovanje, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Center za poklicno izobraževanje in Andragoški center Slovenije. Izvajalec Programa pa je Zavod RS za zaposlovanje.

Program izobraževanja za brezposelne osebe je program izobraževanja brezposelnih oseb v Republiki Sloveniji, s katerim država omogoča brezposelnim osebam vključitev v izobraževanje po javno veljavnih programih, s ciljem povečanja njihovih zaposlitvenih možnosti. Program omogoča pridobitev osnovnošolske izobrazbe, srednješolske izobrazbe (poklicne, splošne in strokovne), višje ter visoke strokovne in univerzitetne izobrazbe ter vključitev v javno veljavne izobraževalne programe za odrasle, ki prispevajo k ponovnemu socialnemu vključevanju ciljnih skupin. Program predstavlja sistematičen pristop k zmanjševanju števila brezposelnih oseb brez poklicne oziroma strokovne izobrazbe. Obenem predstavlja združitev razpoložljivih virov pristojnih ministrstev – Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstva za šolstvo in šport. 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti določa, da ministrstvi, pristojni za delo, družino in socialne zadeve ter za šolstvo in šport, pripravita letni program izobraževanja. Tako pripravljen program potrdi Vlada RS, obenem pa so njegove vsebine, posamezne aktivnosti ter ukrepi opredeljeni znotraj aktivne politike zaposlovanja za posamezno koledarsko leto. Cilji programa so povečanje zaposljivosti brezposelnih oseb, dvig izobrazbene in kvalifikacijske ravni ter zmanjšanje poklicnega strukturnega neskladja.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3862