100si

Vpisano: 17.7.2009 12:55:30

Izhodišča za pripravo podnebnih politik Republike Slovenije in Zakona o Podnebnih spremembah

Vlada se je na seji 11. junija 2009 seznanila z informacijo o izhodiščih za pripravo podnebnih politik RS in Zakona o podnebnih spremembah.

Slovenija mora oblikovati ustrezne politike in ukrepe, s katerimi bomo kot družba dosegli ustrezen odziv v zvezi z blaženjem podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje. Če želimo celovito in usklajeno blažiti podnebne spremembe in izvesti vse potrebno za prilagajanje nanje, moramo v zvezi s tem najprej oblikovati jasno politiko države ter ustrezne pravne instrumente, ki bodo določali pravila ravnanja za državne organe, organe lokalnih skupnosti ter za pravne in fizične osebe.

Zaradi potrebnih strukturnih sprememb je pri spoprijemanju s podnebnimi spremembami ključna vloga države. Določiti mora cilje, ki jih želimo doseči ter politike in ukrepe, s katerimi bodo ti cilji doseženi ter zagotoviti finančna sredstva, ki so potrebna za izvajanje politik in ukrepov. Država mora torej oblikovati kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno politiko v zvezi s podnebnimi spremembami.

Obseg in raven ukrepov ter časovni okvir izvajanja blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje bodo brez dvoma močno vplivali na prihodnjo konkurenčnost gospodarstva Slovenije in družbe nasploh, zato je potrebno opredeliti kaj in kdaj je treba narediti ter predvideti vpliv ukrepov na gospodarstvo. Določiti je treba cilje in izhodišča, ki jih imamo kot država glede spoprijemanja s podnebnimi spremembami in pri tem v polni meri izkoristiti sinergije narodno-gospodarskih in socialnih dejavnikov.

Ukrepanje v zvezi z blaženjem podnebnim sprememb lahko omogoči Sloveniji povečanje konkurenčnosti njenega gospodarstva (izboljšanje obstoječih in uvajanje novih tehnologij, idr), odpiranje novih delovnih mest, bolj uravnotežen regionalni razvoj, učinkovito prilagajanje na neizogibne podnebne spremembe ter blaženje njihovih posledic.

V zvezi z blaženjem podnebnih sprememb so posebej pomembna področja: proizvodnja električne energije in toplote, promet, predelovalne in storitvene dejavnosti, gospodinjstva, kmetijstvo in gozdarstvo, ravnanje z odpadki ter prostorsko načrtovanje in razvoj mest.

V zvezi s prilaganjem podnebnim spremembam so posebej pomembna področja: zdravja in socialne varnosti, kmetijstva in gozdarstva, biotske raznovrstnosti, upravljanja z vodami (poplave, erozija, suše idr.), gospodarstva, cest, železnic, žičnic, letališč, pristanišča, energetskih objektov in objektov infrastrukture javnih služb, stavbnega fonda, prostorskega načrtovanja in razvoja mest.

V zvezi z blaženjem in prilaganjem podnebnim spremembam pa so pomembne tudi horizontalne politike na področjih raziskovanja in razvoja, fiskalne politike ter vzgoje in izobraževanja.

Zakonski okvir za soočanje Slovenije s podnebnimi spremembami bi se torej moral nanašati na:
1. Oblikovanje in določanje politike države.
- Programa/strategije RS za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam,
- Sektorskih programov blažitve podnebnih sprememb in prilagajanja nanje,
- Načina usklajevanja sektorskih načrtov med seboj.
2. Sodelovanje javnosti pri oblikovanju državne politike.
3. Organiziranost državne uprave ter njeno kadrovsko usposobljenost za izvedbo načrtovanje, izvajanje in spremljanje politik in ukrepov.
4. Pravne instrumente/ukrepe namenjene blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.
5. Načine financiranja izvedbe ukrepov blažitve podnebnih sprememb in prilagajanja nanje.

Pri tem so lahko omenjena vprašanja v celoti ali deloma urejena v posebnem Zakonu o podnebnih spremembah.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3871