100si

Vpisano: 17.7.2009 13:00:00

Vlada o nadomestilu po prenehanju mandata poslancem v Evropskem parlamentu

Vlada se je na seji 11. junija 2009 seznanila z informacijo o pravnih podlagah za nadomestilo po prenehanju mandata poslancem iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu.

Slovenski poslanci v Evropskem parlamentu trenutno prejemajo plačo po predpisih, ki veljajo za poslance v Državnem zboru RS. Po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju so tako poslanci Evropskega parlamenta uvrščeni v 62. plačni razred. V slovenskem nacionalnem pravnem redu ureja vprašanja pravic poslancev Evropskega parlamenta Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (ZVPEP), ki v 9. členu določa:
"Glede položaja poslanca, glede pridobitve in prenehanja mandata poslanca, glede nezdružljivosti funkcije poslanca z drugimi funkcijami, glede poslanske imunitete, glede materialnih in drugih pogojev za delo poslanca, glede pravice poslanca po prenehanju mandata ter glede omejitev in obveznosti, vezanih na funkcijo poslanca, se uporabljajo določbe predpisov Evropske unije; za vprašanja, ki s predpisi Evropske unije niso urejena, pa se smiselno uporabljajo določbe zakona o poslancih in določbe drugih zakonov, ki veljajo za poslance Državnega zbora."

Septembra 2005 je bil sprejet Statut poslancev Evropskega parlamenta, ki bo omogočil odpravo razlik med plačami poslancev Evropskega parlamenta različnih držav članic in bo njihovo plačilo urejeno s tem statutom. Ta statut bo začel veljati z začetkom naslednjega parlamentarnega mandata v letu 2009. Za poslance v Evropskem parlamentu sedaj, do začetka veljavnosti Statuta poslancev Evropskega parlamenta, velja Pravilnik, ki ureja povračila in nadomestila stroškov poslancev Evropskega parlamenta (sprejelo ga je predsedstvo Evropskega parlamenta). Navedeni Pravilnik določa, da so poslanci Evropskega parlamenta, ki jim preneha mandat, upravičeni do prehodnega nadomestila, pri čemer je obdobje prejemanja tega nadomestila sorazmerno letom njihove službe v Evropskem parlamentu. Vsota prehodnega nadomestila, ki ga prejemajo od Evropskega parlamenta, je enaka višini osnovnega nacionalnega parlamentarnega nadomestila, do katerega je bil poslanec upravičen ob prenehanju svojega mandata. Pri tem velja, da se od prehodnega nadomestila, ki ga poslancem ob prenehanju mandata dodeli Evropski parlament, odštejejo vsa ekvivalentna nacionalna nadomestila. V skladu Pravilnikom lahko nekdanji poslanec, ki je upravičen do prehodnega ali podobnega nadomestila, ob prenehanju mandata v svoji državi od Evropskega parlamenta zahteva le izplačilo razlike, če je nadomestilo, ki ga po prenehanju mandata v skladu z nacionalnimi predpisi prejme v svoji državi, manjše od nadomestila, do katerega je sicer upravičen na podlagi zgoraj opisanih določb Pravilnika.

Iz 9. člena ZVPEP jasno izhaja, da so poslanci iz Republike Slovenije ob prenehanju njihovega mandata upravičeni do pravic v skladu z evropskimi predpisi, kolikor pa to vprašanje ne bi bilo urejeno s temi predpisi, pa bi se smiselno uporabljala naša zakonodaja. Navedeno pomeni, da slovenska zakonodaja ureja vprašanje pravic evropskih poslancev iz Republike Slovenije po prenehanju njihovega mandata, tako, da določa primarno uporabo evropskih predpisov, kolikor pa ti tega ne bi urejali, bi se smiselno uporabljala slovenska zakonodaja (predvsem Zakon o poslancih). V slednjem primeru bi se imeli naši poslanci pravico vrniti na prejšnje delovno mesto oziroma na delovno mesto, ki ustreza njihovi vrsti in stopnji izobrazbe. V primeru, da to iz objektivnih razlogov ne bi bilo mogoče, pa bi bili za največ eno leto upravičeni do prejemanja nadomestila plače v višini, kot bi jo prejemali v Evropskem parlamentu (smiselna uporaba 37. in 38. člena Zakona o poslancih).

Ker pa v danem primeru pravice po prenehanju mandata evropskih poslancev ureja akt Evropskega parlamenta (poslanci imajo pravico do nadomestila v vsakem primeru, ne pa pogojno, kot je to določeno v slovenski zakonodaji), se zato slovenska zakonodaja glede predmetnega vprašanja ne uporablja, pravice pa se poslancem priznavajo (priznavanje in odmera nadomestila) v skladu z akti Evropskega parlamenta in iz sredstev oziroma proračuna Evropskega parlamenta, razen v primerih uveljavljanja izjem po 25. členu Statuta poslancev Evropskega parlamenta.

V veljavnem Zakonu o dohodnini, ki ureja sistem obdavčitve dohodkov fizičnih oseb v Republiki Sloveniji, obdavčitev dohodkov novoizvoljenih poslancev EP in poslancev, katerim se bo iztekel mandat, ni posebej urejena. Glede na to, da gre za rezidente Republike Slovenije in njihove dohodke iz delovnega razmerja, dosežene v tujini, se bodo v zvezi z določitvijo davčne obravnave navedenih dohodkov uporabljale splošne določbe glede obdavčitve rezidentov in njihovih dohodkov iz delovnega razmerja, doseženih v tujini. V skladu z navedenimi določbami se dohodki iz delovnega razmerja, ki jih rezidenti dosežejo v tujini, v celoti vključijo v davčno osnovo v Sloveniji. Pri tem se uporabi metoda odprave dvojne obdavčitve, po kateri se pri izračunu davčne obveznosti v Sloveniji kot odbitek davka upošteva davek, plačan v tujini.

Poslanci EP, ki so rezidenti Slovenije, bodo morali navedene dohodke napovedati v Sloveniji in plačati razliko v dohodnini, če bo davek, odmerjen od teh dohodkov na ravni Skupnosti nižji kot dohodnina, odmerjena od teh dohodkov v Sloveniji.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3872