100si

Vpisano: 3.8.2009 17:03:09

DDV od storitev strokovnega usposabljanja

Pojasnilo DURS, št. 4230-195/2009-2, 21. 7. 2009

Zavezanec navaja, da je sklenil pogodbo o usposabljanju na področju mednarodne letalske zakonodaje. Usposabljanje je bilo že izvedeno, udeležili pa so se ga zraven njegovih zaposlenih tudi zunanji udeleženci (tako fizične kot pravne osebe). Sedaj mora zunanjim udeležencem izstaviti račune v višini dejanskih stroškov (na podlagi prejetih računov), zato ga zanima, ali lahko na izstavljenih računih navede, da je storitev oproščena plačila DDV oziroma ali je potrebno postopati kako drugače.

V nadaljevanju odgovarjamo:


Storitve usposabljanja na področju mednarodne letalske zakonodaje za potrebe opravljanja poklica, ki jih zaračunate zunanjim udeležencem v višini dejanskih stroškov so na podlagi 8. točke prvega odstavka 42. člena oproščene plačila DDV.


V 16. členu Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 52/07 in 33/09) je določeno, da kadar davčni zavezanec pri opravljanju storitev deluje v svojem imenu in za račun druge osebe, se šteje, da prejme in dobavi te storitve sam.

V skladu z 8. točko prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 je plačilo DDV oproščena predšolska vzgoja, šolsko izobraževanje, poklicno usposabljanje in prekvalifikacije, vključno z dobavami blaga in storitev, ki so neposredno povezane z vzgojo in izobraževanjem, poklicnim usposabljanjem oziroma prekvalifikacijami, ki jih v skladu s predpisi opravljajo javni zavodi ali druge organizacije, pod pogoji, predpisanimi za opravljanje teh storitev, če ni verjetno, da taka oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence.

Po določbah drugega odstavka 66. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08 in 123/08) se med usposabljanja iz 8. točke drugega odstavka 42. člena ZDDV-1, pod pogojem, da jih opravljajo javni zavodi ali druge organizacije pod predpisanimi pogoji za opravljanje teh storitev, uvrščajo izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe opravljanja poklicev, ki se izvajajo na področju drugega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti SKD 2008[*]: P/85.5.

V tem odstavku je zajeto tisto poklicno oziroma strokovno usposabljanje, ki ni namenjeno pridobitvi javno veljavne izobrazbe v okviru rednega šolskega in univerzitetnega sistema.

Drugi odstavek 66. člena PZDDV je Ministrstvo za finance, v sodelovanju z Davčno upravo RS, pripravilo in vključilo po uveljavitvi Uredbe Sveta 1777/2005 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 77/388/EGS o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, ki med storitve poklicnega usposabljanja oziroma preusposabljanja, oproščene plačila DDV, vključuje izobraževanje, ki je neposredno povezano s poklicem ali stroko, pa tudi izobraževanje, usmerjeno v pridobivanje ali posodabljanje znanja za poklicne namene. Trajanje poklicnega usposabljanja ali preusposabljanja je za ta namen brez pomena.

Storitve usposabljanja na področju mednarodne letalske zakonodaje za potrebe opravljanja poklica, ki jih zaračunate zunanjim udeležencem v višini dejanskih stroškov so na podlagi 8. točke prvega odstavka 42. člena oproščene plačila DDV.
[*] Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008 (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08)
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3927