100si

Vpisano: 3.8.2009 19:49:10

Izdaja in hramba poslovnih listin v elektronski obliki

Pojasnilo DURS, št. 4230-184/2009-2, 23. 7. 2009

Zavezanec navaja, da je njegovo poslovanje razdeljeno na uvoz in izvoz. Pri izvoznih pošiljkah je možnost oddaje paketa naslednja:

  • pošiljanje s tovornim listom; na tovornem listu so zajeti vsi podatki o pošiljki z razvidnima podpisoma prevoznika in pošiljatelja;
  • pošiljanje s termalnimi nalepkami: določene stranke imajo možnost tiskanja nalepk na posebnih tiskalnikih s pomočjo vaše aplikacije. Na termalni nalepki so vsi podatki o pošiljki razen podpisa prevoznika in pošiljatelja;
  • pošiljanje z izpisom (WS – Word ship), ki ga stranka izpiše na podlagi predhodno naložene aplikacije na računalniku in sicer ima vsaka stranka predhodno določeno UPS kodo. Stranka izpis predloži k paketu.

Pri prihodu paketa v družbo se vsi paketi vnesejo v sistem na podlagi ročnih čitalcev kod. S tem je omogočena sledljivost paketa, tako v njegovem sistemu kot tudi preko internetne aplikacije.

Trenutno kopira vse tovorne liste, termalne nalepke in WS listine. Ker bi se temu v bodoče rad izognil, ga z vidika DDV zanima, ali je to za njega res potrebno?

Ob predpostavki, da je vprašanje zastavil z namenom dokazovanja upravičenosti do oprostitve obračunavanja DDV od pošiljk blaga po hitri pošti pri izvozu iz Skupnosti, v nadaljevanju pojasnjujemo:

Davčni zavezanec lahko izdaja in hrani poslovne listine v elektronski obliki v kolikor v celotnem obdobju hrambe zagotovi pristnost izvora, celovitost hranjenih poslovnih listin in njihovo čitljivost ter je hkrati zagotovljen nadzor davčnega organa nad obračunavanjem in plačevanjem DDV.

Po določbah 52. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 52/07 in 33/09) je plačila DDV oproščena dobava blaga, ki ga iz Slovenije odpošlje ali odpelje v namembni kraj zunaj Skupnosti prodajalec ali druga oseba za njegov račun.

V skladu z 82. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08 in 123/08) davčni zavezanec dokazuje, da je bila opravljena izvozna dobava (izvoz) z dokazilom, iz katerega je razvidno, da je sam ali druga oseba za njegov račun blago iznesla iz carinskega območja Skupnosti. Če davčni zavezanec pošilja blago iz Skupnosti po pošti, hitri pošti ali železnici, se kot dokazilo lahko uporabi:

  • poštna deklaracija, tovorni list ali dvojnik takega dokumenta ali
  • drugo dokazilo, ki se običajno uporablja v poštnem prometu oziroma pri hitri pošti.

V primeru, ko je bila carinska deklaracija po elektronski poti vložena v slovenski carinski informacijski sistem, je dokazilo elektronsko sporočilo carinskega urada izvoza iz aplikacije »SI-AES« v xml obliki, ki se pošlje izvozniku oziroma deklarantu.

Prvi odstavek 85. člena ZDDV-1 določa, da mora vsak davčni zavezanec v svojem knjigovodstvu zagotoviti dovolj podrobne podatke, da omogočijo pravilno in pravočasno obračunavanje DDV in nadzor davčnega organa nad obračunavanjem in plačevanjem DDV.

Nadalje je v 147. členu pravilnika določeno, da so podlaga za knjigovodsko evidentiranje davčno pomembnih dogodkov, sprememb in dejstev ustrezne listine, kot so: izdani in prejeti računi, knjigovodske listine o plačilih in izplačilih, uvozne in izvozne carinske deklaracije, odločbe carinskega organa ter druge listine, s katerimi se dokazuje izvozna dobava, in vse druge listine, ki so pomembne za obračun in plačilo DDV ter odbitek DDV.

Iz navedenega izhaja, da lahko izdaja in hrani poslovne listine v elektronski obliki, v kolikor v celotnem obdobju hrambe zagotovi pristnost izvora, celovitost hranjenih poslovnih listin in njihovo čitljivost in je hkrati zagotovljen nadzor davčnega organa nad obračunavanjem in plačevanjem DDV.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3928