100si

Vpisano: 4.8.2009 10:58:25

Letno poročilo JAPTI

Vlada je na redni seji 30. julija 2009 na predlog Ministrstva za gospodarstvo dala soglasje k Letnemu poročilu Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije za leto 2008, ki ga je sprejel Svet Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije na 21. redni seji, 27.3.2009.

JAPTI je v letu 2008 samostojno izvedel številne gospodarske delegacije in nastope slovenskih podjetij na mednarodnih sejmih.

Slovenijo kot lokacijo za tuje neposredne investicije so aktivno predstavljali na devetih mednarodnih sejmih in konferencah. Kot primerno lokacijo za investiranje je JAPTI Slovenijo predstavljal tudi v okviru sedmih pomembnejših domačih dogodkov, ki so bili namenjeni tako domači kot tuji poslovni javnosti.

JAPTI je uspešno deloval tudi na področju delovanja za podjetništvo in konkurenčnost. V letu 2008 so si predvsem prizadevali, da se JAPTI preoblikuje v agenta, ki slovenskim malim in srednje velikim podjetjem (MSP) zagotavlja uspešno črpanje sredstev EU ter jim na ta način pomaga, da se laže prilagodijo konkurenčnim pritiskom evropskega ali globalnega trga. Tako so v letu 2008 bistveno povečali alokacijo javnih sredstev v korist slovenskega gospodarstva. Če je agencija še v letu 2006 realizirala 9.326.005 EUR ob 58 zaposlenih (za lastno delovanje 2.342.000 EUR) potem je JAPTI v letu 2008 realiziral 17.815.836 EUR (za lastno delovanje 2.404.740 EUR) in dodatno angažiral EU sredstva v višini 17.738.744 EUR ob 53 zaposlenih.

JAPTI je bistveno povečal učinkovitost pri alokaciji javnih sredstev za potrebe gospodarstva na zaposlenega. Če je v letu 2006 agencija na zaposlenega alocirala le 160.810 EUR, je v letu 2008 znesek na zaposlenega znašal že 634.659 EUR. V zadnjih treh letih je trend pozitiven in z večjo vključitvijo sredstev EU v program JAPTI lahko doseže še boljše rezultate.

Uspešno so delovali tudi na področju celovite promocije za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti, kjer so v aktivnosti vključili več kot 10.600 podjetnikov in potencialnih podjetnikov ter tako presegli načrtovani cilj. Največ zainteresiranih se je vključilo v aktivnosti 3. slovenskega foruma inovacij ter razstave domače in umetnostne obrti. Zabeležili so 8,5% letno rast neposrednih uporabnikov osnovnih podpornih storitev za podjetnike na lokalnih točkah VEM, ki so koristili podjetniška svetovanja in tako presegli načrtovani cilj. V letu 2007 je bilo 47.550 uporabnikov, v 2008 pa 51.638.

Če na kratko povzamemo, je bilo delovanje JAPTI v letu 2008 še posebej uspešno na področju pridobivanja novih podjetnikov, predvsem mladih podjetnikov iz priložnosti, kar se tudi kaže v raziskavi Global Entrepreneurship Monitor za leto 2008.

Prav tako so spodbujali izgradnjo novih podjetniških inkubatorjev in tehnoloških parkov. V okviru programa gospodarsko-razvojno-logističnih platform smo v letu 2008 v ta namen z izbranimi izvajalci podpisali pogodbe v vrednosti več kot 11 milijonov evrov.

Tudi na področju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije je bilo opravljeno predvideno delo, ki se odraža v preseganju predvidenih kazalcev uspeha, k izpolnjevanju zastavljenih ciljev pa je svoje prispevalo tudi odpiranje in zagon predstavništev slovenskega gospodarstva (PSG) v tujini.

Na področju tujih neposrednih investicij je bilo opravljeno predvideno delo, ki se odraža v preseganju zastavljenih kazalcev uspeha. Slovenija je v letu 2008 spet zabeležila porast tako v prilivu kot stanju tujih neposrednih investicij. Izkušnje kažejo, da je Slovenija kot lokacija za TNI primernejša za manjše in srednje velike investicije, saj na področju velikih investicij težje konkuriramo sosednjim državam v srednji in jugovzhodni Evropi. Instrument za dodeljevanje finančnih spodbud za tuje investicije prek javnega razpisa pomeni kontinuiteto pri privabljanju tujih investitorjev, obenem pa se prek razpisa odpirajo nova delovna mesta, prenašajo nova znanja in tehnologije ter privablja nov dotok kapitala. V letu 2008 bo vrednost izvedenih projektov tujih investitorjev 5-krat višja od vrednosti dodeljenih finančnih spodbud.

Vlada ocenjuje, da je JAPTI s svojim delom v letu 2008 dokazal, da lahko uspešno prispeva k razvoju slovenskega podjetništva tudi v prihodnje.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3940