100si

Vpisano: 17.12.2019 9:25:47

Uvrstitev na seznam upravičencev do donacij

Kako se uvrstiti na seznam upravičencev do donacij?

Upravičenci za leto, za katero se odmerja dohodnina, so upravičenci, ki na dan 31. decembra prejšnjega leta izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2).

Organi, pristojni za področja, na katerih delujejo upravičenci, najpozneje do 28. februarja ministrstvu, pristojnemu za finance, pošljejo podatke o upravičencih za leto, za katero se odmerja dohodnina. Podatki se pošljejo pisno in po elektronski poti.

Podatki iz prejšnjega odstavka so:

- ime oziroma naziv upravičenca,

- naslov sedeža upravičenca,

- davčna številka upravičenca, če organ, ki vodi register oziroma evidenco, z njo razpolaga, oziroma druga identifikacijska številka, s katero organ razpolaga,

- številka transakcijskega računa upravičenca, če organ, ki vodi register oziroma evidenco, z njo razpolaga.

Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, najpozneje do 31. julija določi seznam upravičencev za leto, za katero se odmerja dohodnina. Seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavljen seznam lahko vsebuje tudi le spremembe in dopolnitve glede na predhodno objavljen seznam.

Davčni organ upravičencem do 20. januarja in do 20. septembra nakaže donacije na podlagi vseh odločb o odmeri dohodnine, s katerimi je bilo prvič odločeno o davčni obveznosti iz naslova dohodnine, ki so postale dokončne do konca meseca pred mesecem, v katerem se izteče rok za nakazilo. Pri tem davčni organ upošteva veljavne zahteve iz 3. člena te uredbe, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se odmerja dohodnina.

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so objavljeni na seznamu (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) na spletni strani FURS. Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 % dohodnine.

Pridobitev statusa društva v javnem interesu na področju kulture.

Več informacij

Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije

 
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4002