100si

Vpisano: 28.8.2009 13:45:23

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu

Vlada je na redni seji 27. avgusta 2009 sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu. Z novelo Zakona se v slovenski pravni red delno prenaša Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive o sistemih zajamčenih vlog glede stopnje kritja in rokov za izplačilo. Prenašajo se določbe glede višine jamstva, sodelovanja z drugimi jamstvenimi shemami ter objave in oglaševanja informacij o sistemu jamstva za vloge.

Zakon sledi pobudi Evropske komisije za črtanje diskrecije, opredeljene Direktivi Sveta 89/117/EGS o obveznostih podružnic, ustanovljenih v državi članici, ki pripadajo kreditnim in finančnim institucijam, s sedežem zunaj te države članice, glede objave letnih računovodskih izkazov. Omenjena diskrecija daje državam članicam možnost, da od podružnice poleg objave revidiranih računovodskih izkazov in konsolidiranih računovodskih izkazov oziroma revidiranih letnih poročil in konsolidiranih letnih poročil matične banke zahtevajo tudi objavo in revidiranje določenih dodatnih podatkov podružnice.

Poglavitne nove rešitve predloga zakona so:

  • širitev obsega storitev, ki se uvrščajo med plačilne storitve in storitve izdajanja elektronskega denarja, v primerjavi z zdaj veljavno opredelitvijo teh storitev;

  • razširitev nabora oseb v posebnem razmerju z banko na osebe, v katerih ima član uprave, član nadzornega sveta ali prokurist ali njegovi ožji družinski člani posredno ali neposredno najmanj 10% glasovalnih pravic;

  • ukinitev zahteve, da podružnice bank držav članic in tretjih držav revidirajo in javno objavljajo določene dodatne podatke iz izkaza poslovnega izida in izkaza finančnega položaja ter podatke o številu zaposlenih in bilančni vsoti podružnice;

  • uvedba t. i. »EU-mandata« pri opravljanju nalog in pristojnosti Banke Slovenije na področju nadzora bančnega poslovanja;

  • trajno povišanje ravni zajamčene vloge z 22.000 evrov na 50.000 evrov, ob upoštevanju, da do 31. decembra 2010 višina zajamčene vloge ni omejena;

  • po novem so iz sistema zajamčenih vlog izrecno izključene vloge kolektivnih naložbenih podjemov, vloge pokojninskih skladov in vloge kritnih skladov zavarovalnic;

  • natančneje določena objava in oglaševanje informacij o sistemu jamstva za vloge;

  • povišanje ravni, za katero jamčijo banke s sedežem v Republiki Sloveniji, do neto stanja vloge v višini 50.000 evrov; in

  • predpisano je sodelovanje slovenskega sistema zajamčenih vlog s sistemom zajamčenih vlog države članice in tretje države, v kateri ima banka iz Republike Slovenije podružnico, in sistemom zajamčenih vlog podružnice banke države članice in tretje države, ki posluje v Republiki Sloveniji.

Vir. UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4006