100si

Vpisano: 28.8.2009 14:03:08

Poročilo o upravljanju z dolgom državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2008

Vlada je na redni seji 27. avgusta 2009 sprejela Spremembe in dopolnitve Programa financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2009. Državni zbor RS je 11. izredni seji sprejel 2. rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2009, na podlagi katerega se je obseg zadolžitve za izvrševanje državnega proračuna za leto 2009 povečal z 2.296,17 mio EUR na 3.347,43 mio EUR, povečan pa je bil tudi znesek maksimalnega obsega zadolževanja v letu 2009, in sicer z 4.962,38 mio EUR na 6.013,73 mio EUR.

Skupni potrebni obseg financiranja za izvrševanje 2. rebalansa državnega proračuna RS za leto 2009, je delno, v višini 2,5 mlrd EUR, že financiran z dolgoročnimi instrumenti, in sicer z dvema referenčnima obveznicama, izdanima na podlagi Programa financiranja državnega proračuna za leto 2009, sprejetega 24.12.2008. Prva, 3-letna referenčna obveznica, je bila izdana 5.2.2009 v višini 1 mlrd EUR, druga, 5-letna obveznica, pa 2.4.2009 v višini 1,5 mlrd EUR. Višina druge izmed obveznic, izdane po sprejemu 1. rebalansa državnega proračuna dne 26.3.2009, je bila zaradi z rebalansom povečanega obsega financiranja in zaradi kriznih, nestabilnih tržnih razmer, povišana s prvotno predvidene 1 mlrd EUR na 1,5 mlrd EUR. Preostali potrebni obseg financiranja za izvrševanje 2. rebalansa državnega proračuna RS za leto 2009 (do skupnega obsega 3.347,43 mio EUR, t.j. 847,43 mio EUR) in za delno predfinanciranje odplačil glavnic v letu 2010 v okviru maksimalnega obsega zadolževanja v letu 2009 ali financiranje kriznih ukrepov, bo v drugi polovici leta 2009 realiziran predvidoma z uporabo dolgoročnih instrumentov. Dolgoročno zadolževanje bo lahko izvedeno z izdajo nove referenčne obveznice na sindiciran ali avkcijski način, z dodatno izdajo že obstoječih referenčnih obveznic (re-odprtjem obveznice) ali z uporabo drugih dolgoročnih instrumentov, izbor katerih bo temeljil na aktualnih tržnih razmerah, upoštevaje cilj doseganja ustrezne tržne cene.

V okviru zadolževanja s kratkoročnimi instrumenti v letu 2009 bodo trimesečne in šestmesečne zakladne menice ter zadolževanje v okviru enotnega zakladniškega računa države uporabljeni za upravljanje z likvidnostjo državnega proračuna. Zadolžitev z dvanajstmesečnimi zakladnimi menicami pa bo uporabljena za delno predfinanciranje odplačil glavnic v letu 2010 ali financiranje ukrepov za blažitev posledic finančne krize na finančni sistem. V okviru maksimalnega obsega zadolževanja v letu 2009 je bila na avkcijah v januarju in marcu že realizirana zadolžitev z dvanajstmesečnimi zakladnimi menicami v skupni vrednosti 739.486.848,00 EUR.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4010