100si

Vpisano: 18.9.2009 12:59:21

Omejena območja kmetovanja niso dvakratno obdavčena

Na spletni strani Ministrstva za finance je objavljeno sledeče obvestilo:

Ljubljana, 14. septembra 2009 – Kmetovalci na območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje so v tem mesecu prejeli nove odločbe o višini odmerjenega davka iz kmetijske dejavnosti za lani. Na ministrstvu za finance pojasnjujemo, da je Davčna uprava RS že v sporočilu za javnost z dne 5. 6. 2009, ki je objavljeno na naslednji spletni strani http://www.durs.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/12727/5549/ napovedala, da bo vsem zavezancem, ki so prejeli subvencije iz naslova OMD, izdala nove odločbe o odmeri obveznosti iz kmetijstva.

To je davčna uprava tudi storila na podlagi novih objavljenih povprečnih zneskov subvencij, z dne 5. 6. 2009 s katerimi so bili iz obdavčitve izvzeti povprečni zneski subvencij za zemljišča, ki se nahajajo v občinah z omejenimi možnostmi za kmetovanje (OMD).

Tehnika in način knjiženja plačil na DURS ne omogoča povezave posameznega plačila s konkretno odločbo. To v praksi pomeni, da DURS s tehničnimi orodji ne more ugotoviti ali je bilo neko plačilo izvedeno na podlagi kasneje odpravljene odločbe ali morda na podlagi kakšne drugega izvršilnega naslova (odločbe, obračuna). Druga okoliščina, ki DURS preprečuje, da bi že izvedena plačila po odpravljenih odločbah, upošteval pri izdaji novih odločb in tako znižal zneske na plačilnih instrumentih, je v dejstvu, da Zakon o davčnem postopku določa, da se s plačilom poravnajo obveznosti po vrstnem redu prej dospele obveznosti.

V praksi se lahko zgodi, da ima zavezanec v času izdaje odločbe izkazan dolg iz nekega drugega naslova, ko poravna obveznost po plačilnem instrumentu, ki je priložen odločbi o odmeri obveznosti iz kmetijstva, pa se dejansko poravna »stari« obstoječi dolg. V takem primeru bi DURS ravnal napačno, če bi tako plačilo upošteval v »novi« odločbi. Ker smo se na DURS omenjenega problem zavedali že pred izdajo »novih« odločb smo v »novih« odločbah o obveznostih iz kmetijstva zapisali opozorilo davčnim zavezancem:
»Če ste obveznost po odpravljeni odločbi številka [št. odločbe] z dne [datum izdaje odločbe] delno ali v celoti že poravnali, vas prosimo, da se osebno ali po telefonu oglasite na pristojnem davčnem uradu ali izpostavi.« Naveden tekst je bil zapisan z enako velikostjo črk, kot preostali del odločbe ter kot edini del odločbe z okrepljenim stilom pisave.

Ob upoštevanju navedenih okoliščin DURS trenutno ni mogel pripraviti splošne rešitve, s katero bi omogočil poračun. Zavezanec seveda ima možnost, da na pristojnem davčnem uradu zahteva vračilo preveč plačanega davka, če pa je znesek preveč plačanega davka višji od 10 EUR, bodo uslužbenci pristojnega davčnega urada sami poklicali zavezanca ter se dogovorili za postopek vračila preveč plačanega davka.

Na koncu poudarjamo, da DURS vsako leto izdaja t. i. obvestila o knjigovodskem stanju, ki jih prejmejo vsi davčni zavezanci v RS in iz katerih je razvidno knjigovodsko stanje vseh davčnih obveznosti in izvedenih plačil zavezanca. Na podlagi teh zavezanci lahko vidijo, ali imajo v knjigovodskih evidencah DURS na področju kateregakoli davka evidentirana preplačila. Če to ugotovijo, lahko na zgoraj opisan postopek na pristojnem davčnem uradu zahtevajo vračilo preveč plačanega davka.

Vir: MF
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4070