100si

Vpisano: 29.9.2009 10:51:18

Vlada sprejela mnenje o zahtevi za oceno ustavnosti drugega odstavka 108. člena Zakona o pravdnem postopku

Vlada je na 45. seji, 24. septembra 2009, sprejela mnenje o zahtevi za oceno ustavnosti drugega odstavka 108. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) in sicer, da drugi odstavek 108. člena ZPP ni v neskladju z v zahtevi za oceno ustavnosti očitanima določbama Ustave.

Vlada glede vlagateljevih navedb, da je drugi odstavek 108. člena ZPP v nasprotju s 14. členom Ustave, meni, da opravlja odvetnik svoje delo kot svoboden poklic, je pravni strokovnjak z izkušnjami z zastopanjem pred sodišči, zato se od njega lahko in mora pričakovati večja stopnja skrbnosti kot pri strankah. Drugi odstavek 108. člena ZPP se uporablja v primeru formalnih, ne pa vsebinskih pomanjkljivosti vloge. Sankcija, ki sledi vložitvi formalno pomanjkljive vloge, ima pozitiven vpliv na dvig kvalitete vlog, kar pomeni, da so sodišča razbremenjena dela zaradi nepopolnih in nerazumljivih vlog. Ker se od odvetnikov zahteva le, da vložijo vlogo brez formalnih pomanjkljivosti, vlada meni, da je sankcija primerna. Ob predpostavki, da pravniki s pravniških državnim izpitom prevzemajo zastopanje in zanj tudi odgovarjajo šele ob verjetnem prepričanju, da z vlogo lahko uspejo, je takšna ureditev po mnenju vlade ustavno sprejemljiva.

Vlagatelj zahteve predlaga tudi začasno zadržanje izvrševanja izpodbijane določbe. Po njegovem mnenju lahko protiustavnost določbe, kadar stranko v pisnem postopku zastopa odvetnik, odloči uspeh pravde oziroma postopka, v katerem se subsidiarno uporablja ZPP. Nemeritornost odločitve na podlagi izpodbijane določbe lahko poveča število, trajanje in stroške sodnih postopkov. Vlada je glede predloga za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijane določbe sprejela mnenje, da bi moralo sodišče v primeru zadržanja popravo oziroma dopolnitev nerazumljive oziroma nepopolne vloge zahtevati od vsakega vložnika takšne vloge. Glede na to, da v postopku pred okrožnimi, višjimi in vrhovnim sodiščem stranko lahko zastopa samo odvetnik ali druga oseba, ki je opravila pravniški državni izpit, bi bilo zahtev za popravo oziroma dopolnitev neprimerno več. To bi za sodišča pomenilo še dodatno obremenitev. Čeprav ima zavrženje vloge v skladu z izpodbijano določbo lahko za posledico instančno presojo, je možno, da do te pride tudi, kadar sodišče nepopolno ali nerazumljivo vlogo zavrže brez predhodnega postopka po prvem odstavku 108. člena ZPP. Glede na navedeno vlada meni, da bi bile posledice zadržanja izpodbijane določbe težje od posledic, do katerih bi prišlo, če zadržanja določbe, ki omogoča hitrost in ekonomičnost postopka, ne bi bilo.

Vir: UVI




Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4099